Administrație Publică

HOTARAREA NR. 101/2013

iulie 11, 2013

Privind  retragerea concesiunii și desființarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 10100/25.09.2002, pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data eliberării autorizației de construire pentru realizarea construcției

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană, Cadastru nr. 13486 /13.06.2013, privind situația contractului de concesiune nr. 10100/25.09.2002 pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data eliberării autorizației de construire pentru realizarea construcției;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu dispozițiile art. art. 2, alin. 2 si art. 9 din contractul de concesiune nr. 10100/25.09.2002;

În temeiul Legii 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3:

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă retragerea concesiunii și desființarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 10100/25.09.2002, cu pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca preț al concesiunii până la data prezentei hotărâri.

ART.2. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune in executare prezenta hotărâre.

Sinaia, 17 iunie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.101/17.06.2013 in format PDF: hcl101_2013

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.