Administrație Publică

HOTARAREA NR. 102/2013

iulie 11, 2013

Privind modificarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 35/25.03.2013 privind  retragerea concesiunii și desființarea deplin drept a contractelor  de concesiune pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 13490 din 13.06.2013 prin care propune modificarea poziției nr. 15 din lista anexa nr. 6134/08.03.2013 la HCL 35/25.03.2013;

Având în vedere HCL 35/25.03.2013 privind retragerea concesiunii și desfiintarea deplin drept a contractelor de concesiune pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locala, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3 :

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă modificarea poziției nr. 15 din lista anexă nr. 6134/08.03.2013 la Hotărârea Consiliului Local nr. 35/25.03.2013, care va avea următorul conținut:

Nr. crt

 Nr. si data contractului de concesiune  Titular contract   Suprafata(m.p.)  Adresa teren  Obiectul contractului  OBSERVATII
15 13121/ 23.05.2007 PASARIN CONSTANTIN 14 Telecabinei nr. 2 Extindere constructie proprietate personala Nu a realizat obiectul contractului

ART.2. – Restul articolelor ramân neschimbate.

ART.3. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 17 iunie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.94/17.06.2013 in format PDF: hcl102_2013

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.