Administrație Publică

HOTARAREA NR. 103/2013

iulie 11, 2013

Privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2005, pentru înstrăinarea terenurilor din curți proprietate privată a orașului Sinaia ce sunt închiriate proprietarilor de spații de locuit

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism Dezvoltare Urbană și Cadastru nr.12206 din 29.05.2013 prin care propune spre analiză modificarea și completarea HCL 17/2005 privind înstrăinarea terenurilor din curți proprietate privată a orașului Sinaia ce sunt închiriate proprietarilor de construcții;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2005 privind înstrăinarea terenurilor din curți proprietate privată a orașului Sinaia ce sunt închiriate proprietarilor de construcții;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În baza Hotărârii de Guvern 498/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;

Având în vedere prevederile legii nr. 112/1995, Legii 4/1973 și Legii nr. 85/1992, republicată și modificată;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală;

În temeiul Legii 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica locala, art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3:

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 

H O T A R A Ș T E :

ART.1. – Se modifică art.1 din HCL 17/2005 care va avea următorul cuprins : ”Aprobă înstrainarea fără licitație a terenurilor tip curte aferente spațiilor locative dobândite în baza legilor: Legea 4/1973 – privind dezvoltarea construcției de locuințe, vânzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personala, Legea 85/1992 – privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, Legea 112/1995 – privind reglementare situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, Legea 10/2001 – privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 modificate, republicate și actualizate la zi, terenuri proprietate privată a orașului Sinaia, deținute cu contract de închiriere de către actualii proprietari ai locuințelor”.

ART.2. – Se modifică art.2 din HCL 17/2005 care va avea următorul cuprins : ”Aprobă constituirea unei comisii care să analizeze fiecare cerere de cumparare teren tip curte aferent spațiilor locative dobândite în baza legilor de la art.1, să stabilească oportunitatea vânzarii, posibilitatea lotizării și folosirii terenului în alte scopuri.

Hotărârile comisiei privind vânzarea terenurilor, vor fi supuse aprobării Consiliului Local Sinaia.”

ART.3. – Se modifică art.3 din HCL 17/2005 care va avea următorul cuprins : ”Aprobă ca din comisie să facă parte următorii consilieri Locali :

– dl. Vasile Gheorghe;

– dl. Ferentz Roberto;

– dl. Peticilă Ion. “

ART.4 – Se abrogă art.4 din HCL 17/2005 și se înlocuiește cu un nou articol care va avea următorul cuprins : ”Vânzarea terenurilor tip curte aferente spațiilor locative dobândite în baza legilor prevazute la art. 1 se va face în indiviziune în conformitate cu cotele indivize specificate în contractele de vânzare cumpărare pentru locuințele vândute în baza legilor menționate la art.1.

În cazurile în care în aceeasi curte există două sau mai multe locuințe, cotele indivize pentru vânzarea terenurilor tip curte aferente spațiilor locative se stabilesc prin raportarea suprafeței utile a fiecărui spațiu locativ la totalul suprafeței utile a spațiilor locative din clădirile din aceeasi curte.

În cazurile în care din actele de proprietate pe locuință nu rezultă cotele indivize în conformitate cu realitatea din teren, cotele indivize se stabilesc prin raportarea suprafeței utile a fiecarui spațiu locativ la totalul suprafeței utile a tuturor spațiilor locative din clădire.”

Comisia poate hotărî și vinderea terenurilor tip curte aferente spațiilor locative în exclusivitate, după caz.

ART.5. – Se modifică art.5 din HCL 17/2005 care va avea următorul cuprins : ”Prețul de vânzare al terenurilor prevăzute la art. 1 va fi stabilit prin rapoarte de evaluare întocmite de către un evaluator autorizat, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii . Prețul de vânzare va fi aprobat de Consiliul Local Sinaia.”

ART.6. – Se abrogă art.6 din HCL 17/2005 și se înlocuiește cu un nou articol care va avea următorul cuprins : ” Cererile privind cumpărarea terenurilor revendicate pe cale judecătorească sau pe cale administrativă, vor fi soluționate după stingerea litigiilor de revendicare și finalizarea retrocedărilor. Vânzarea terenurilor curți aferente locuințelor dobândite în temeiul Legii 112/1995 și a Legii 10/2001 (interdicția de a înstrăina locuința la 10 ani de la dobândire) urmează regimul juridic al vânzarii locuinței”.

ART.7. – Se abrogă art.7 din HCL 17/2005 și se înlocuiește cu un nou articol care va avea următorul cuprins : ”În termen de 6 luni de la adoptarea prezentei, actualii proprietari de locuințe, dobândite în baza legilor prevazute la art. 1, au obligativitatea închirierii terenului tip curte aferent spațiilor locative cumpărate în baza legilor menționate la art.1.

Neexercitarea acestui drept în termenul prevazut mai sus duce la închirierea suprafeței de teren către ceilalți colocatari ai imobilului cu păstrarea dreptului de acces la locuința proprie și pierderea dreptului de a mai solicita vreodata cumpărarea acestui teren.”

ART.8. – Se modifică art.8 din HCL 17/2005 care va avea urmatorul cuprins: ”Vânzarea terenurilor tip curte prevazute la art. 1 se va face cu plata integrală. La prețul de vânzare al terenului aprobat de Consiliul Local Sinaia se adaugă T.V.A. – ul conform legilor în vigoare. Plata integrală a valorii terenului se va face la data întocmirii și semnării contractului de vânzare cumpărare.

Contractele de vânzare cumpărare pentru terenurile tip curte se vor întocmi și semna în termen de maxim 6 luni de la data hotărârii de consiliu privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare.”

ART.9. – Se modifică art.9 din HCL 17/2005 care va avea următorul cuprins: ”Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractele de vânzare-cumpărare ale terenurilor din curți, în fața notarului public”.

ART.10. – Se modifică art.10 din HCL 17/2005 care va avea următorul cuprins: ”Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.”

Se abrogă art.11 din HCL 17/2005.

ART.11. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune in executare prezenta hotărâre.

După adoptarea prezentei se va proceda la republicarea HCL 17/2005, textelor dându-li-se o nouă numerotare.

Sinaia, 17 iunie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.103/17.06.2013 in format PDF: hcl103_2013

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.