Administrație Publică

HOTARAREA NR. 104/2013

iulie 11, 2013

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului Sinaia, Consiliul Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic nr.13501/13.06.2013;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

– Prevederile Art. 16, al 1), art. 28, al. 3) și art. 124, lit. b) din OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și a HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG. nr. 34/2006 ;

– Prevederile art. I alin.(1) și alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative ;

În temeiul prevederilor Legii nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, art. 36, alin.2, coroborat cu art.45 ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică în dosar și procedura contencioasă (procesul ce va urma), să se constituie în cazul domnului Nicolae Belcin;

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Sinaia, 17 iunie 2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.104/17.06.2013 in format PDF: hcl104_2013

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.