Administrație Publică

HOTARAREA NR.17/2005 – REPUBLICARE

iulie 11, 2013

Privind înstrăinarea terenurilor din curți proprietate privată a orașului Sinaia ce sunt  închiriate proprietarilor de construcții – REPUBLICARE

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local Sinaia nr. 148/22.11.2005 și nr. 103/17.06.2013 prin care s-a modificat și completat Hotărârea Consiliului Local 17/2005 ce are ca obiect înstrăinarea terenurilor din curți proprietate privată a orașului Sinaia ce sunt închiriate proprietarilor de construcții;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 17/2005 privind înstrăinarea terenurilor din curți proprietate privată a orașului Sinaia ce sunt închiriate proprietarilor de construcții;

În baza Hotărârii de Guvern 498/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară a Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;

Având în vedere prevederile legii nr. 112/1995, Legii 4/1973 și Legii nr. 85/1992, republicată și modificată;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală;

În temeiul Legii 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, art. 36 alin.2, litera” c”, coroborat cu art. 45 alin.3:

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E:

ART.1. – Aprobă înstrăinarea fără licitație a terenurilor tip curte aferente spațiilor locative dobândite în baza legilor: Legea 4/1973 privind dezvoltarea construcției de locuințe, vânzarea de locuințe din fondul de stat către populație și construirea de case de odihnă proprietate personală, Legea 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, Legea 112/1995 privind reglementare situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 modificate, republicate și actualizate la zi, terenuri proprietate privată a orașului Sinaia, deținute cu contract de închiriere de către actualii proprietari ai locuințelor.

ART.2. – Aprobă constituirea unei comisii care să analizeze fiecare cerere de cumpărare teren tip curte aferent spațiilor locative dobândite în baza legilor de la art.1, să stabilească oportunitatea vânzării, posibilitatea lotizării și folosirii terenului în alte scopuri.

Hotărârile comisiei privind vânzarea terenurilor, vor fi supuse aprobării Consiliului Local Sinaia.

ART.3. – Aprobă ca din comisie să facă parte următorii consilieri Locali:

– Dl. Vasile Gheorghe;

– Dl. Ferentz Roberto Cristian;

– Dl. Peticilă Ion.

ART.4 – Vânzarea terenurilor tip curte aferente spațiilor locative dobândite în baza legilor prevăzute la art. 1 se va face în indiviziune în conformitate cu cotele indivize specificate în contractele de vânzare-cumpărare pentru locuințele vândute în baza legilor menționate la art.1.

În cazurile în care în aceeași curte există două sau mai multe locuințe, cotele indivize pentru vânzarea terenurilor tip curte aferente spațiilor locative se stabilesc prin raportarea suprafeței utile a fiecărui spațiu locativ la totalul suprafeței utile a spațiilor locative din clădirile din aceeași curte.

În cazurile în care din actele de proprietate pe locuință nu rezultă cotele indivize în conformitate cu realitatea din teren, cotele indivize se stabilesc prin raportarea suprafeței utile a fiecărui spațiu locativ la totalul suprafeței utile a tuturor spațiilor locative din clădire.”

Comisia poate hotărî și vinderea terenurilor tip curte aferente spațiilor locative în exclusivitate, după caz.

ART.5. – Prețul de vânzare al terenurilor prevăzute la art. 1 va fi stabilit prin rapoarte de evaluare întocmite de către un evaluator autorizat, în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii. Prețul de vânzare va fi aprobat de Consiliul Local Sinaia.

ART.6. – Cererile privind cumpărarea terenurilor revendicate pe cale judecătorească sau pe cale administrativă, vor fi soluționate după stingerea litigiilor de revendicare și finalizarea retrocedărilor. Vânzarea terenurilor curți aferente locuințelor dobândite în temeiul Legii 112/1995 și a Legii 10/2001 (interdicția de a înstrăina locuința la 10 ani de la dobândire) urmează regimul juridic al vânzării locuinței.

ART.7. – În termen de 6 luni de la adoptarea prezentei, actualii proprietari de locuințe, dobândite în baza legilor prevăzute la art. 1, au obligativitatea închirierii terenului tip curte aferent spațiilor locative cumpărate în baza legilor menționate la art.1.

Neexercitarea acestui drept în termenul prevăzut mai sus duce la închirierea suprafeței de teren către ceilalți colocatari ai imobilului cu păstrarea dreptului de acces la locuința proprie și pierderea dreptului de a mai solicita vreodată cumpărarea acestui teren.

 

ART.8. – Vânzarea terenurilor tip curte prevăzute la art. 1 se va face cu plata integrală. La prețul de vânzare al terenului aprobat de Consiliul Local Sinaia se adaugă T.V.A. – ul conform legilor în vigoare. Plata integrală a valorii terenului se va face la data întocmirii și semnării contractului de vânzare cumpărare.

Contractele de vânzare cumpărare pentru terenurile tip curte se vor întocmi și semna în termen de maxim 6 luni de la data hotărârii de consiliu privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare.

ART.9. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractele de vânzare-cumpărare ale terenurilor din curți, în fața notarului public.

ART.10. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

 

Sinaia, 17 iunie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.17/03.03.2005 in format PDF:  hcl17_03_05

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.