Administrație Publică

HOTARAREA NR.110/2013

august 28, 2013

Privind vânzarea, conform HCL 183/2006, a terenului situat în Sinaia, Str. Pârâul Dorului nr. 24, în suprafață de 281 mp, nr. cadastral 22192, carte funciară nr. 22192, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1767/20.01.2010, către JITARU COSTEL

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 15417/10.07.2013 prin care propune aprobarea raportului de evaluare și vânzarea terenului situat în Sinaia, Str. Pârâul Dorului nr. 24, în suprafaţa de 281 mp, nr. cadastral 22192, carte funciară nr. 22192, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1767/20.01.2010, către JITARU COSTEL.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 183/15.09.2006 şi ale Legii 50/1991, republicata cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.2, litera” c”, coroborat cu art. 45 alin.3:

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

     H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă, raportul de evaluare a terenului situat în Sinaia, Str. Pârâul Dorului nr. 24, în suprafaţa de 281 mp, nr. cadastral 22192, carte funciară nr. 22192, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1767/20.01.2010.

ART.2. – Aprobă vânzarea către JITARU COSTEL, conform HCL 183/2006, a terenului situat în Sinaia, Str. Pârâul Dorului nr. 24, în suprafaţa de 281 mp, nr. cadastral 22192, carte funciară nr. 22192, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1767/20.01.2010,.

ART.3. – Preţul vânzării este de 32 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în fata notarului public.

ART.6. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Sinaia, 24 iulie 2013

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                               SECRETAR

                         REMUS DAVID                                     BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.110/24.07.2013 in format PDF: HCL110_iulie

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.