Administrație Publică

HOTARAREA NR.111/2013

august 28, 2013

Privind prelungirea termenului de începere a
lucrărilor prevăzut la art. 6.C.2. dn contractul de concesiune nr. 25104/22.10.2010 şi
modificarea punctului I. PĂRŢILE CONTRACTANTE din contractul de concesiune nr.
25104/22.10.2010, privind concedentul care va fi ORAŞUL SINAIA

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană şi Cadastru nr. 15460/10.07.2013 prin care supune analizei modificarea punctului I. PĂRŢILE CONTRACTANTE din contractul de concesiune nr. 25104/22.10.2010, privind concedentul care va fi ORAŞUL SINAIA şi prelungirea cu 12 luni a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.C.2. din contractul de concesiune nr. 25104/22.10.2010;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45:

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. – Aprobă modificarea punctului I. PĂRŢILE CONTRACTANTE din contractul de concesiune nr. 25104/22.10.2010, privind concedentul care va fi ORAŞUL SINAIA, în calitate de proprietar al terenului concesionat, situat în Sinaia, Calea Moroieni nr. 27 A, lot 2.

ART.2. – Aprobă prelungirea cu 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.C.2. din contractul de concesiune nr. 25104/22.10.2010 dintre S.C. COMMISCOM S.R.L., în calitate de concesionar, şi ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

ART.3. – Nerespectarea termenului de prelungirea de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune (pact comisoriu expres grad IV) şi pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca preţ al concesiunii până la data rezilierii contractului.

ART.4. – Aprobă modelul de act adiţional pentru contractul de concesiune nr. 25104/22.10.2010, conform anexei 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 25104/22.10.2010.

ART.6. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Sinaia, 24 iulie 2013

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                 SECRETAR

                REMUS DAVID                                        BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.111/24.07.2013 in format PDF: HCL111_iulie

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.