Administrație Publică

HOTARAREA NR.112/2013

august 28, 2013

Privind alipirea terenurilor situate în Sinaia, Calea Prahovei nr. 13 I, lot 6, în suprafața de 297 mp (nr. cadastral 712, carte funciară nr. 23273) și Calea Prahovei nr. 13 I, lot 6A, în suprafața de 108 mp, într-un singur lot în suprafaţa de 405 mp.

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 15662/12.07.2013 prin care propune alipirea terenurilor situate în Sinaia, Calea Prahovei nr. 13 I, lot 6, în suprafața de 297 mp (nr. cadastral 712, carte funciară nr. 23273) și Calea Prahovei nr. 13 I, lot 6A, în suprafața de 108 mp, într-un singur lot în suprafața de 405 mp;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

 

În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, art.36 alin. 2, litera „c”, coroborat cu art. 45 alin.3:

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

        H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. Aprobă alipirea terenurilor situate în Sinaia, Calea Prahovei nr. 13 I, lot 6, în suprafață de 297 mp (nr. cadastral 712, carte funciară nr. 23273) și Calea Prahovei nr. 13 I, lot 6A, în suprafață de 108 mp, într-un singur lot în suprafața de 405 mp, conform planului de situaţie anexat;

 

ART.2. Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul de alipire în față notarului public.

 

ART.3. Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezenței hotărâri.

 

Sinaia, 24 iulie 2013

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                             CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                      SECRETAR

                REMUS DAVID                                                   BEATRICE RĂDULESCU

 

Download HCL NR.112/24.07.2013 in format PDF: HCL112_iulie

 

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.