Administrație Publică

HOTARAREA NR.113/2013

august 28, 2013

Privind concesionarea fără licitaţie a terenului în suprafaţa de 109,63 mp, situat în Sinaia, str. Costilei nr. 27, lot 1, aflat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru extindere construcţie, consolidare teren şi acces proprietate

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism Dezvoltare Urbană şi Cadastru nr. 13498/13.06.2013 prin care propune concesionare fără licitaţie a terenului în suprafaţa de 109,63 mp, situat în Sinaia, str. Costilei nr. 27, lot 1, aflat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, către dl. VELICU FLORIAN pentru extindere construcţie, consolidare teren şi acces proprietate;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art. 15, lit. e), privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În conformitate cu Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. 2, litera” c”, coroborat cu art. 45 alin. 3:

 

    CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

        H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. – Aprobă concesionare fără licitaţie a terenului în suprafaţă de 109,63 mp, situat în Sinaia, str. Costilei nr. 27, lot 1, aflat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, către dl. VELICU FLORIAN pentru extindere construcţie, consolidare teren şi acces proprietate.

ART.2. – Se interzice efectuarea de lucrări pe terenul concesionat, care ar duce la obturarea vâlcelului existent.

ART.3. – Preţul concesiunii este de 20 EURO/mp.

ART.4. – Terenul se concesionează pe o perioadă de 49 ani.

ART.5. – Plata concesiunii se va face integral la semnarea contractului de concesiune.

ART.6. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze contractul de concesiune.

ART.7. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 24 iulie 2013

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                        SECRETAR

                REMUS DAVID                                              BEATRICE RĂDULESCU

 

Download HCL NR.113/24.07.2013 in format PDF: HCL113_iulie

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.