Administrație Publică

HOTARAREA NR.114/2013

august 28, 2013

Privind aprobarea “Planului Urbanistic Zonal – SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN DIN ZONA MIXTĂ PENTRU COMPLEXE, UNITĂŢI TURISTICE ŞI ZONE VERZI AMENAJATE PENTRU AGREMENT, RECREERE, SPORT ŞI ZONA APE, ÎN ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ PENTRU AMPLASARE STAŢIE DE TRANSFER DEŞEURI (St = 21195 mp) în oraş Sinaia, nr.
cadastral 22997, tarla 42, parcela Ps 100; oraş Buşteni, nr. cadastral 23794, tarla 11, parcela Cc 1270/1

Având în vedere raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană şi Cadastru nr. 15842/15.07.2013 prin care propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal – SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN DIN ZONA MIXTĂ PENTRU COMPLEXE, UNITĂŢI TURISTICE ŞI ZONE VERZI AMENAJATE PENTRU AGREMENT, RECREERE, SPORT ŞI ZONA APE, ÎN ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ PENTRU AMPLASARE STAŢIE DE TRANSFER DEŞEURI (St = 21195 mp) în oraş Sinaia, nr. cadastral 22997, tarla 42, parcela Ps 100; oraş Buşteni, nr. cadastral 23794, tarla 11, parcela Cc 1270/1;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera” b”, coroborat cu art. 45:

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă Planul Urbanistic Zonal – SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN DIN ZONA MIXTĂ PENTRU COMPLEXE, UNITĂŢI TURISTICE ŞI ZONE VERZI AMENAJATE PENTRU AGREMENT, RECREERE, SPORT ŞI ZONA APE, ÎN ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ PENTRU AMPLASARE STAŢIE DE TRANSFER DEŞEURI (St = 21195 mp) în oraş Sinaia, nr. cadastral 22997, tarla 42, parcela Ps 100; oraş Buşteni, nr. cadastral 23794, tarla 11, parcela Cc 1270/1, prin delimitarea în oraşul Sinaia subUTR 36.1 (S = 11202 mp) – zona gospodărie comunală “GC”, cu următoarele condiţii:

  • POT = 70%.,
  • CUT = 1,4,
  • regim de înălţime = P+1,
  • H coama = 11 m:
  • Accesul la amplasament se realizează din str. Piatra Arsă din Buşteni.
  • Împrejmuirea va fi de 2,3 m înălţime şi dublată de plantaţii de protecţie de 4 m înălţime, iar spaţiul verde va fi în procent de minim 20% din incintă.
  • Nu se impune o distanţă minimă obligatorie de protecţie intre staţia de transfer deşeuri şi locuinţele existente, conform concluziilor “Referatului de Evaluare a Impactului Asupra Sănătăţii Populaţiei” nr. 4225/03.06.2013.

 

ART.2. – Nerespectarea concluziilor “Referatului de Evaluare a Impactului Asupra Sănătăţii Populaţiei” nr. 4225/03.06.2013, care precizează că nu se impune o distanţă minimă obligatorie de protecţie între staţia de transfer deşeuri şi locuinţele existente, va conduce la anularea prezentei aprobări a Planului Urbanistic Zonal – SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN DIN ZONA MIXTĂ PENTRU COMPLEXE, UNITĂŢI TURISTICE ŞI ZONE VERZI AMENAJATE PENTRU AGREMENT, RECREERE, SPORT ŞI ZONA APE, ÎN ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ PENTRU AMPLASARE STAŢIE DE TRANSFER DEŞEURI (St = 21195 mp) în oraş Sinaia, nr. cadastral 22997, tarla 42, parcela Ps 100; oraş Buşteni, nr. cadastral 23794, tarla 11, parcela Cc 1270/1.

 

ART.3. – Aprobă durata de valabilitate de 5 ani pentru Planul Urbanistic Zonal – SCHIMBARE DESTINAŢIE TEREN DIN ZONA MIXTĂ PENTRU COMPLEXE, UNITĂŢI TURISTICE ŞI ZONE VERZI AMENAJATE PENTRU AGREMENT, RECREERE, SPORT ŞI ZONA APE, ÎN ZONA GOSPODĂRIE COMUNALĂ PENTRU AMPLASARE STAŢIE DE TRANSFER DEŞEURI (St = 21195 mp) în oraş Sinaia, nr. cadastral 22997, tarla 42, parcela Ps 100; oraş Buşteni, nr. cadastral 23794, tarla 11, parcela Cc 1270/1, conform documentaţiei anexate, care face parte integrantă din prezenţa hotărâre.

 

ART.4. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 24 iulie 2013

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                 SECRETAR

                REMUS DAVID                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.114/24.07.2013 in format PDF: HCL114_iulie

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.