Administrație Publică

HOTARAREA NR.115/2013

august 28, 2013

Privind acordul de completare a Actului Constitutiv al SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere:

 

– Hotărârea Consiliului Local nr.130/28.07.2010 privind acordul de asociere a SC Transport Urban SRL Sinaia cu Consiliul Local Sinaia în vederea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată;

– Hotărârea Consiliului Local nr.131/28.07.2010 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Sinaia Forever SRL, având că asociaţi Consiliul Local Sinaia şi SC Transport Urban Sinaia SRL şi administrator pe d-l Savopol Radu-Nicolae.

– Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2013 pentru modificarea HCL nr.131/28.07.2010 privind înfiinţarea SC Sinaia Forever SRL

– Hotărârea Consiliului Local nr. 146/06.08.2010 privind delegarea serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia

– Văzând Contractul de delegare a gestiunii nr. 20383/31.08.2010 şi Actul Constitutiv al societăţii comerciale cu răspundere limitată Sinaia Forever SRL nr. 26111/03.11.2010

– Referatul înaintat de SC Sinaia Forever SRL cu nr. 15061/05.07.2013 privind suplimentarea statutului societăţii cu alte tipuri de activităţi

– Raportul de specialitate întocmit de Cabinet Primar nr. 15611/11.07.2013;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. 2 litera” a”, coroborat cu art. 45;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. Aprobă completarea Actului Constitutiv al SC SINAIA FOREVER SRL cu o serie de activităţi, conform codurilor CAEN menţionate în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenţa.

 

ART.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia prin serviciile de specialitate şi de SC Sinaia Forever SRL.

Sinaia, 24 iulie 2013

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                 SECRETAR

                REMUS DAVID                                     BEATRICE RĂDULESCU

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.