Administrație Publică

HOTARAREA NR.116/2013

august 28, 2013

Privind constituirea structurii comunitare consultative

Luând în considerare Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local Sinaia;

 

Având în vedere prevederile art.102 şi 103 din Legea nr.272/2004 privind protecţia și promovarea drepturilor copilului, actualizată;

 

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera” d”, coroborat cu art. 45;

 

  CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

      H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Aprobă înființarea structurii comunitare consultative la nivelul orașului Sinaia în vederea identificării nevoilor comunității și de soluționare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii.

Art.2. Aprobă componența structurii comunitare consultative:

–          primar, Vlad Oprea

–          inspector SPAS, Nedelcu Ioana

–          inspector SPAS, Radu Angelica

–          preot, Rotar Florin

–          profesor, Arieșan Aurora

–          medic, Șuvaina Dan-Mihai

–          poliţist de proximitate, Telegescu Codruţ

–          consilier local, Toma Daniela.

Art.3. Desemnează pe d-na Nedelcu Ioana să coordoneze activitatea structurii comunitare consultative.

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Orașului Sinaia prin serviciul de specialitate – Serviciul public de asistență socială.

 

Sinaia, 24 iulie 2013

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                         CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                  SECRETAR

                REMUS DAVID                                   BEATRICE RĂDULESCU

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.