Administrație Publică

HOTARAREA NR.117/2013

august 28, 2013

Privind aprobarea Programului de investiții pe anul 2013, al SC.Hhidro Prahova SA, în cadrul sistemelor de alimentare cu apă / canalizare,  pentru orașul  Sinaia, cu finanțare din fond IID și cota de dezvoltare

Având în vedere raportul Serviciului Investiții și Achiziții Publice nr. 16504 / 24.07.2013,    prin care se propune aprobarea Programului de investiții pe anul 2013, al SC Hidro Prahova SA, în cadrul sistemelor de alimentare cu apă / canalizare pentru orașul Sinaia, cu finanțare din fond IID și cota de dezvoltare;

 

În temeiul Legii 215 / 2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  art. 36 alin. 2 litera ”b”, coroborat cu art. 45;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

      H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. – Aprobă Programului de investiții pe anul 2013, al SC Hidro Prahova SA, in cadrul sistemelor de alimentare cu apă / canalizare pentru orașul Sinaia, cu finanțare din fond IID și cota de dezvoltare , conform Anexei  1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de SC Hidro Prahova SA. și Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

 Sinaia, 24 iulie 2013

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                               SECRETAR

                REMUS DAVID                              BEATRICE RĂDULESCU

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.