Administrație Publică

HOTARAREA NR.108/2013

august 29, 2013

Privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL şi a ordinii de prioritate

Văzând raportul de specialitate al Departamentului Locativ şi Asociaţii de Proprietari înregistrat sub nr.15186/08.07.2013;

Văzând Procesul verbal nr.14755/02.07.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL;

În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare şi a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a acestei legi, aprobate prin HG nr. 962/2001, modificate prin HG 816/2005, ale Legii 10/2006  privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2005, pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. 2 litera” d”, coroborat cu art. 45;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1 – Aprobă lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL şi a ordinii de prioritate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenţa hotărâre.

 

Art.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    Sinaia, 24 iulie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID                                          BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.108/24.07.2013 in format PDF: HCL108_iulie, Anexa_HCL_iulie_108

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.