Administrație Publică

HOTARAREA NR.105/2013

august 29, 2013

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

   Având în vedere raportul de specialitate nr. 14760 din 02.07.2013 prin care Serviciul Venituri și Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013;

În baza Legii 5/22.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2013 și a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin 2, litera « b », coroborat cu art.45 alin.1

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1 – Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2013 astfel:

              BUGET LOCAL

           I. VENITURI TOTAL                                                                           850.000 lei

A) Alte taxe pentru utilizarea bunurilor (16.02.50)                                            560.000 lei

B) Venituri din chirii şi concesiuni (30.02.05)                                                   240.000 lei

C) Venituri din amenzi şi alte sancţiuni (35.02.01)                                              50.000 lei

II. CHELTUIELI TOTAL                                                                   850.000 lei

Cap.67.02 « Cultura, recreere şi religie «                                                       150.000 lei

                   – Titlul II Bunuri şi servicii                                                              150.000 lei

Cap.70.02 « Servicii de dezvoltare publică»                                                   430.000 lei

  – Titlul II Bunuri şi servicii                                                                 50.000 lei

– Titlul XII Cheltuieli de capital « Cofinanţare realizare                 380.000 lei

     Locuinţe +Reţele str. Spitalului nr.2B Bl. E1, E2. E3”

 

Cap.84.02 « Transporturi «                                                                           270.000 lei

– Titlul II Bunuri şi servicii (reparaţii străzi)                                      270.000 lei

 

ART.2 – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciul de specialitate, va aduce la îndeplinire

Prevederile prezentei hotărâri.

            Sinaia, 24 iulie 2013

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                 SECRETAR

                   REMUS DAVID                                           BEATRICE RĂDULESCU

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.