Administrație Publică

HOTARAREA NR.107/2013

august 29, 2013

Privind trecerea din domeniul public al oraşului Sinaia în proprietatea publică a statului, la cererea Guvernului, a locuinţelor ANL situate în Sinaia, str. Brânduşelor nr.9,11,13,15 şi 17 respectiv blocurile 9 A, 9B, 9C, 12 şi 13

Văzând raportul Departamentului Locativ şi Asociaţii de Proprietari din cadrul Primăriei oraşului Sinaia înregistrat cu nr.15507/10.07.2013;

Având în vedere:

– Adresele ANL 8559/05.06.2013 şi nr.9296/25.06.2013;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera” c”, coroborat cu art. 45, alin.3;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. – Construcţiile de locuinţe aferente imobilelor identificate conform anexei la prezenţa hotărâre trec din proprietatea publică a oraşului Sinaia în proprietatea publică a statului, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a statului conform prevederilor legii organice.

Art.2 – Construcţiile de locuinţe prevăzute la art.1, după trecerea lor în proprietate privată a statului, rămân în administrarea Consiliului Local Sinaia, în vederea vânzării apartamentelor către cei în drept, la cererea acestora, în condiţiile legii.

Art.3 – Apartamentele prevăzute la art.2, pentru care nu sunt înregistrate solicitări de cumpărare în condiţiile legii, din partea titularilor contractelor de închiriere, sau cele vacante se administrează în continuare ca locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

Art.4 – Costurile generate de întocmirea documentaţiei cadastrale, măsurători şi intabulare în vederea înstrăinării apartamentelor în conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, vor fi suportate în totalitate de cumpărători.

 Art.5 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

    Sinaia, 24 iulie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

  SECRETAR

REMUS DAVID                                           BEATRICE RĂDULESCU

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.