Administrație Publică

HOTARAREA NR.118/2013

octombrie 11, 2013

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

Având în vedere raportul de specialitate nr. 20748 din 02.09.2013 prin care Serviciul Venituri și Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza Legii 5/22.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2013 și a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin 2, litera « b », coroborat cu art.45 alin.1

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E:

 

  1. A.     BUGET LOCAL

 

          ART.1Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul  2013  astfel :

 

         I. VENITURI TOTAL                                                                                            1.380.700 lei

 

a)  Venituri din taxe și tarife eliberare liceţă (16.02.03)                                              70.500   lei

b ) Venituri din taxe pe utilizare bunuri ( 16.02.50)                                                   178.100  lei

c ) Venituri  din chirii și concesiuni  (30.02.05)                                                          863.800 lei

d)  Venituri din amenzi  (35.02.01)                                                                               27.700  lei

e)  Venituri din donații și sponsorizări (37.02.01)                                                       211.100 lei

f)  Venituri din vânzări  bunuri     ( 39.02.07)                                                                29.500 lei

 

II.  CHELTUIELI TOTAL                                                                                    1.380.700 lei

 

 Cap.51.02   Administrație publică                                                                           211.100 lei

                      Titlul II  Bunuri si servicii                                                                     211.100  lei

 Cap. 65.02   Învatamânt                                                                                           100.000 lei

                    Titlul XII Active nefinanciare

Reparații instalații incalzire-sanitare și tâmplărie

la Căminul Colegiulului M.Cantacuzino                                                 100.000 lei

 

Cap.67.02  Cultură , Recreere și Religie                                                                  100.000  lei

                    Titlul II  Bunuri si servicii                                                                         100.000 lei

Cap.70.02  Servicii de dezvoltare publică                                                              230.000 lei               

                 Titlul II  Bunuri si servicii                                                                        230.000 lei

Cap.74.02  Protecția mediului                                                                                  39.600  lei

Titlul XII Active nefinanciare

Înlocuire conductă canalizare –  Aleea Școlii                                            39.600 lei

Cap.83.02.03.30   Agricultură, Silvicultură, Piscicultură si Vănatoare  «          100.000 lei

                 Titlul XII Active nefinanciare    « Extindere Stâna Turistică »                100.000 lei

                                                                  

Cap.84.02. « Transporturi                                                                                       600.000 lei

Titlul II  Bunuri și Servicii  (reparații străzi)                                             500.000 lei

                 Titlul VII  Alte transferuri                                                                         100.000 lei

                

 B.  BUGET  AUTOFINANȚATE

 

  Cap.70.10 « Servicii de dezvoltare publică »                                                           0 lei

                      Titlul II  Bunuri și Servicii                                                               –  38.000  lei

                      Titlul XII Active nefinanciare                                                         +  38.000  lei

Fote 2013-Garaj echipamente  intreținere + dotări                               6.000  lei

Achiziție  autoturism                                                                           32.000  lei      

                                                                     

ART.2. –   Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli su suma de  1.047.380 lei

conform dispoziției primarului nr.348/ 29.08.2013.

 

       ART.3  – Primarul orașului Sinai, prin serviciul de specialitate, va aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

 

Sinaia ,  25 septembrie  2013   

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                     SECRETAR

                   REMUS DAVID                                                         BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.118/25.09.2013 in format PDF: HCL_118

 

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.