Administrație Publică

HOTARAREA NR.119/2013

octombrie 11, 2013

Privind reportarea sumei de 254.946,27 euro rămasă neutilizată în anul 2012, extinderea perioadei  de utilizare a Creditului de investiții în valoare de 3.000.000 euro până la 31.12.2015 și utilizarea sumelor neutilizate din credit pentru realizarea obiectivului de investiții   ”Construire Spital Orașenesc Sinaia”

Văzând raportul Serviciului Investitii și Achiziții Publice din cadrul Primăriei oraşului Sinaia înregistrat sub  nr.20664/19.09.2013;

 

Având în vedere derularea contractului   de credit nr. 100/09.04.2012 în valoare de 3.000.000 euro pentru realizarea   obiectivelor de investiții ”Construire Spital Orășenesc Sinaia”, ”Extindere   instalație de înzăpezit artificial pe Pârtia Nouă”, precum și alte lucrări de   investiții și reparații de interes local;

 

Văzând avizul comisiei de   specialitate a Consiliului Local Sinaia;

 

În   temeiul Legii nr.215/2001  privind   administraţia publică locală, republicată şi modificată cu completările   ulterioare, art. 36 alin.2, litera ”b”, coroborat cu   art. 45  ;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                          H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art.1 – Aprobă extinderea   perioadei de utilizare a Creditului de investiții în valoare de 3.000.000   euro, până  la 31.12.2015.

 

Art.2 – Aprobă reportarea   sumei de 254.946,27 euro rămași neutilizați în anul 2012 pe noua perioadă de   utilizare a creditului.

 

Art.3 – Prevederile prezentei   hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin   serviciile de specialitate.

Sinaia, 25 septembrie 2013

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.119/25.09.2013 in format PDF: HCL_119

 

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.