Administrație Publică

HOTARAREA NR.121/2013

octombrie 11, 2013

Privind completarea obiectului de activitate al SC. Transport Urban Sinaia SRL. și modificarea organigramei societății

Având în vedere: 

Raportul Departamentului Monitorizare, Servicii Publice și Ecologie Urbană înregistrat sub nr. 19342/03.09.3013 prin care propune completarea obiectului de activitate al SC. Transport Urban Sinaia SRL. și modificarea organigramei societății ;

– Adresa întocmită de reprezentanții  SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, prin care solicită completarea statutului societății cu activități din cod CAEN 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor și modificarea organigramei societății ;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 9/26.02.2009 prin care s-a aprobat înființarea SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;

–  Hotărârea Consiliului Local  nr.1/ 2008 privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și transport persoane pe cablu;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind  administrația publică locală , republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2, litera ”a”, coroborat cu art. 45 ;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                          H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART. 1. Se completează obiectul de activitate al SC. TRANSPORT URBAN SINAIA SRL. cu activități din codul CAEN 4799 – Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor si pieţelor. Activitatea se va desfăşura la staţiile de bilete de la Telegondolă.

ART. 2. Se modifică organigrama SC. TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, conform anexei.

ART. 3. Se imputernicește SC Transport Urban Sinaia SRL, prin reprezentanții legali, pentru efectuarea menţiunilor privind deschiderea punctului de lucru la Oficiul Registrului Comerţului.

ART. 4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

    Sinaia, 25 septembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID                                          BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.121/25.09.2013 in format PDF: HCL_121

Last modified: martie 12, 2021

Comments are closed.