Administrație Publică

HOTARAREA NR.122/2013

octombrie 11, 2013

Privind prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători și pe cablu in orașul Sinaia

Având în vedere:

  Raportul Departamentului Monitorizare, Servicii Publice și Ecologie Urbană înregistrat sub nr. 20401/16.09.3013 prin care propune prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători si pe cablu in orasul Sinaia, cu 5 ani ;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 9/26.02.2009 prin care s-a aprobat înființarea SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;

–  Hotărârea Consiliului Local  nr.1/ 2008 privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și transport persoane pe cablu;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind  administrația publică locală , republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2, litera ”a”, coroborat cu art. 45 ;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1 – Aprobă prelungirea termenului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local  de călători și pe cablu în orașul Sinaia, cu 5 ani.

 

ART.2. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze actul adițional de prelungire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de călători și pe cablu în orașul Sinaia.

 

ART.3. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 25 septembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID                                          BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.122/25.09.2013 in format PDF: HCL_122

Last modified: martie 12, 2021

Comments are closed.