Administrație Publică

HOTARAREA NR.123/2013

octombrie 11, 2013

Privind aprobarea înființării unor puncte de lucru ale SC. Sinaia Forever SRL

Având în vedere: 

Raportul de specialitate intocmit de serviciul Monitorizare, Servicii Publice si Ecologie  Urbană înregistrat sub nr. 20434/17.09.2013  prin care propune înființarea unor puncte de lucru ale SC. Sinai Forever SRL. Sinaia ;

– Solicitarea SC. SINAIA FOREVER SRL nr.988/29.08.2013, înregistrata la Primaria orașului Sinai sub nr. 19137/30.08.2013 prividn  infiintarea a doua puncte de lucru;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010 privind infiintarea  SC SINAIA FOREVER SRL.;

– Hotărârea Consiliului Local nr.146/06.08.2010 privind  delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către  SC SINAIA FOREVER SRL;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind  administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2, litera ”a”, coroborat cu art. 45 ;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1.  Aprobă înfiinţarea punctelor de lucru ale SC. SINAIA FOREVER SRL, la adresele din Sinaia, Calea Braşovului nr. 19  şi Calea Bucureşti nr. 76, unde societatea îşi desfaşoara activitatea.

 

ART.2. Societatea, prin reprezentanţii legali, va declara punctele de lucru la Oficiul Registrului  Comerţului.

 

ART.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

    Sinaia, 25 septembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID                                          BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.123/25.09.2013 in format PDF: HCL_123

Last modified: martie 12, 2021

Comments are closed.