Administrație Publică

HOTARAREA NR.124/2013

octombrie 11, 2013

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Cimitirului Șețu Sinaia și autorizarea firmelor care execută lucrări în incinta cimitirului 

Avand in vedere:

 – Raportul de specialitate  al Serviciului Monitorizare, Servicii Publice si Ecologie Urbana înregistrat sub nr. 20853/20.09.2013;

– Adresa întocmită de reprezentanţii  SC SINAIA FOREVER SRL, prin care solicită aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a cimitirului  Şeţu Sinaia și autorizarea firmelor care execută lucrări în  incinta cimitirului;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010 privind infiintarea  SC SINAIA FOREVER SRL.;

– Hotărârea Consiliului Local nr.146/06.08.2010 privind  delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către  SC SINAIA FOREVER SRL;

 

Văzând Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind  administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2, litera ”a”, coroborat cu art. 45 ;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART. 1. Aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Cimitirului Şeţu din Sinaia, conform Anexei 1.

 

ART. 2.  Firmele care vor executa lucrări în incinta cimitirului vor fi autorizate de Primarul  Orașului Sinaia,  în baza unei proceduri de autorizare propusă de SC SINAIA FOREVER SRL.

 

ART. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

    Sinaia, 25 septembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID                                          BEATRICE RĂDULESCU

 

 

1 ex. Prefect

1 ex. Primar

1 ex. Dep. Monitorizare si Ecologie Urbana

1 ex. SC. Sinaia Forever SRL.

1 ex. Se afişează la avizier şi pe site-ul propriu

                                                                       ANEXA LA HCL.124/2013

 

 

R E G U L A M E N T

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CIMITIRULUI “ŞEŢU” SINAIA

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1 Prezentul Regulament stabileşte cadrul legal unitar cu privire la înfiinţarea, organizarea si administrarea cimitirului “ŞEŢU” din oraşul Sinaia.

Art.2 Prin cimitir, în accepţiunea prezentului regulament, se înţelege locul special amenajat şi dotat, destinat înhumării, exhumării, reînhumării persoanelor decedate, păstrării urnelor în nişe, cu respectarea dispoziţiilor sanitare şi antiepidemice legale.

Art.3 Înfiinţarea, extinderea, desfiinţarea, organizarea şi administrarea cimitirului, proprietate publică a oraşului Sinaia, se face în baza hotărârilor Consiliului Local.

Art.4 Cimitirul Şeţu funcţionează ca serviciu public în cadrul SC Sinaia Forever SRL, societate care funcţionează în baza statutului aprobat prin Hotărârile Consiliului Local al Oraşului Sinaia, în calitate de autoritate publică locală.

Art.5 Gestionarea şi administrarea patrimoniului cimitirului se realizează de către SC Sinaia Forever SRL în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, cu diligenţa unui bun proprietar.

Art.6

a. Cimitirul „ŞEŢU” e compus din două amplasamente situate în Sinaia, Calea Bucureşti FN (DN1), Tarlaua 17, Parcela 1 şi Parcela 4.

b. Terenul aferent fiecarui amplasament este sistematizat de catre SC Sinaia Forever SRL prin serviciile specializate, in clase, parcele si randuri, delimitate prin cai de acces, asigurandu-se protectia, conservarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arta, a spatiilor verzi, confom legii.

c. În cadrul rândurilor sunt stabilite locurile de înmormântare (poziţii).

Art.7

a. Incepand cu data prezentului Regulament, dimensiunea unui loc concesionat este de 3 mp (2.50 x 1.20). Intervalele dintre locurile concesionate necesare pentru ingrijirea mormintelor vor fi de 0.40 m (pentru latura de 2.50 m) si respectiv 0.70 m (pentru latura de 1.20 m).

b. Dimensiunile locurilor de inhumare existente la data aprobarii prezentului Regulament, care le depasesc in plus sau in minus pe cele prezentate mai sus, raman valabile.

Art.8 Taxele si tarifele practicate pentru serviciile funerare si prestarile din cimitire sunt aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Sinaia.

 

CAPITOLUL II

CONCESIONAREA LOCURILOR DE INHUMARE

 

Art.9

a. Locurile de înhumare din cimitirul “ŞEŢU” pot fi concesionate pe baza unei „cereri de concesionare loc de înhumare” depuse la Registratura Primăriei Sinaia prin încheierea unui contract de concesiune.

b. O dată cererea aprobată de Primarul Oraşului Sinaia, administratorul cimitirului identifică locul de înhumare împreună cu beneficiarul.

c. Contractul de concesiune este documentul încheiat între Oraşul Sinaia, în calitate de proprietar, SC Sinaia Forever SRL, în calitate de administrator şi solicitant, în calitate de concesionar.

d. Contractul de concesiune se încheie după achitarea taxei de concesiune a locului de înhumare, taxă stabilită prin hotărâre a Consiliului Local Sinaia.

Art.10 Actele de concesiune încheiate pana la intrarea in vigoare a prezentului Regulament isi pastreaza valabilitatea.

Art.11 În conformitate cu hotărârile Consiliului Local Sinaia, locurile de înhumare pot fi concesionate :

–          Pe termen limitat de   7 ani

–          Pe termen limitat de 25 ani

–          Pe termen limitat de 49 ani

Art.12

a. Unui solicitant i se concesionează un singur loc de înhumare într-un singur cimitir din oraşul Sinaia.

b. În acest loc se pot înhuma 1-2 persoane prin săparea gropii la 1.80 – 2.00 m. În cazul criptelor se realizează separarea prin izolare (carton asfaltat, linoleum, dale de beton).

c. În cazul în care pe locul concesionat se execută lucrări subterane, numărul înhumarilor va fi în funcţie de numărul criptelor existente.

d. În locurile concesionate poate fi înhumată orice persoană, dar numai cu acceptul scris dat de concesionar în fata administraţiei cimitirului pe baza actelor doveditoare: act de concesiune si act de identitate (în original).

e. Locurile de înhumare concesionate pe termen limitat de 25 ani sau 49 ani se pot transmite prin certificate de moştenitor.

f. În cazul în care titularul concesiunii a decedat si nu are mostenitori legali sau testamentari, locul de înhumare poate fi reatribuit.

g. Locurile de înhumare odată atribuite nu pot fi înstrăinate prin vânzare sau cedare (donaţie), ele pot fi reatribuite (reconcesionate) spre folosinţă familiei decedatului până la gradul al III lea inclusiv sau moştenitorilor legali sau testamentari numai cu avizul administratorului cimitirului. Orice alte acte de înstrăinare vor fi considerate nule de drept.

h. Este interzisa renunţarea la dreptul de concesiune in favoarea Oraşului Sinaia, SC Sinaia Forever SRL pentru ca locul de inhumare sa fie concesionat de o persoana recomandata de renuntator. Excepţie fac următoarele situaţii:

 1. in cazul in care solicitantul si renuntatorul sunt rude pana la gradul II inclusiv;
 2. in caz de deces al persoanei în favoarea căreia se renunţă la concesiune.

j. In toate aceste cazuri concesionarea se va face dupa achitarea tarifului corespunzator si numai dupa prezentarea actelor doveditoare.

k. In cazul in care decesul concesionarului se produce cand din durata au ramas mai putin de 7 ani, la inhumarea concesionarului, mostenitorii acestuia vor da o declaratie in fata administratorului cimitirului, prin care solicitantul inhumarii se angajeaza ca in termen de 6 luni sa clarifice situatia juridica a locului. Neprezentarea actelor atrage dupa sine incetarea contractului de concesiune, locul de veci reintrand in administrarea cimitirului.

Art.13 Pot concesiona locuri în cimitirul „ŞEŢU” doar cetăţenii cu domiciliul în oraşul Sinaia sau care înmormântează persoane decedate ce au avut domiciliul stabil pe raza oraşului Sinaia.

Art.14 Cererile pentru locurile de înhumare se solutioneaza de catre SC Sinaia Forever SRL cu avizul Primarului Oraşului Sinaia, la propunerea Sefului Serviciului Administrare Cimitire, exceptând cazurile in care inhumarea are loc in zilele de sarbatoare legale, cazuri in care se imputerniceste administratia cimitirului pentru repartizarea locului si intocmirea contractului de concesiune. În ziua lucratoare imediat urmatoare se va cere aprobarea conform regulilor stabilite anterior.

Art.15

 1. Beneficiarilor prevederilor Legii 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, li se poate concesiona in mod gratuit câte un loc de înhumare, într-un singur cimitir, o singură dată, pe veci.
 2. Veteranilor şi văduvelor de război li se asigură în mod gratuit, după caz, incinerare, locuri de veci în cimitirele civile ori locuri de înhumare în cimitirele militare sau civile, aceştia fiind scutiţi de plata taxelor aferente acestora.
 3. Drepturile decurgând din calitatea de veteran de razboi nu sunt transmisibile si ele înceteaza prin moartea titularului.

Art.16 Pentru serviciile prestate de către SC Sinaia Forever SRL (salubrizarea cimitirului, iluminat, consumul de apă, întreţinerea patrimoniului, clădiri, împrejmuiri), concesionarii locurilor de înhumare au obligatia de a achita taxa de întreţinere anuală stabilită prin hotărâre a Consiliului Local Sinaia, până la data de 30 iunie a fiecarui an.

Art.17 Concesionarea încetează in urmatoarele cazuri, locurile de înhumare rămânând la dispoziţia administraţiei cimitirului:

a.Expirarea termenului contractului;

b.Denuntarea unilaterală din partea Oraşului Sinaia sau SC Sinaia Forever SRL în cazul in care interesul national sau local o impune;

c.Rezilierea pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de concesiune;

d.Cand  locul concesionat  este lăsat în paragină timp de 2 ani;

e.Cand nu a fost achitata taxa de contributie anuala timp de 1 an de la data termenului limită anual;

f.Prin renuntarea din partea concesionarului in favoarea Oraşului Sinaia, respectiv SC Sinaia Forever SRL.

Art.18 Locurile a caror concesiune a incetat in conditiile prevazute la art.17 pot fi reatribuite:

a.concesionarului initial sau moştenitorilor acestuia prin plata unei noi concesiuni, nu mai tarziu de 6 luni de la încetarea vechiului contract, conform notificării trimise de administratia cimitirului (SC Sinaia Forever SRL) si numai in conditiile in care se face dovada prin acte ca in acest loc este inhumat un decedat din familie;

b.de alta persoană, numai dupa trecerea a cel putin 7 ani de la data ultimei înhumări, locul nepermiţând o noua inhumare.

Art.19 La expirarea termenului de concesionare in conditiile art.17, in lipsa solicitarii de  prelungire,  locul  de  inhumare  poate  fi  redistribuit  cu respectarea următoarelor condiţii:

 1. menţionarea în noul contract de concesiune a existenţei în locul de înhumare a unuia sau a mai multor defuncţi;
 2. întocmirea, la momentul utilizării efective a locului de înhumare, a unui proces-verbal de deshumare. Acesta este documentul în care se precizează poziţia în teren şi eventualele bunuri găsite (bijuterii etc.)
 3. obligaţia noului concesionar de a suporta toate cheltuielile legate de deshumarea rămăşiţelor pământeşti din locul de înhumare concesionat şi de a le înhuma în acelaşi amplasament
 4. noului concesionar îi revine de asemenea obligaţia de a înscrie pe materiale nedegradabile numele persoanei identificate sau menţiunea NEIDENTIFICAT şi păstrarea monumentului funerar, când acesta există.
 5. obligaţia expresă a administratorului Cimitirului „ŞEŢU” de a face următoarele menţiuni în Registrul de Evidenţă a Înhumărilor:

–                  numărul şi data cererii de deshumare precum şi numele solicitantului

–                  numărul şi data procesului-verbal de deshumare precum şi numele şi calitatea părţilor între acesta care intervine

–                  numele şi orice date cunoscute legate de persoana deshumată. În cazul în care aceste date nu există, se va înscrie menţiunea NEIDENTIFICAT.

 

CAPITOLUL III

ÎNHUMĂRILE ŞI DESHUMĂRILE

Art.20

 1. Înhumările se fac numai pe baza adeverintei de înhumare care se eliberează de catre Serviciul Stare Civilă din cadrul Primăriei Sinaia, cu obligatia ca în aceasta adeverinta sa fie înscrisă cauza decesului sau pe baza certificatelor de naştere ale copiilor cu mentiunea “născut mort”.
 2. Înhumările decedatilor din alte localităţi se fac numai pe baza autorizatiilor sanitare de transport avizate de organele competente.
 3. În cazul în care se dispun cercetari de catre organele indreptatite cu privire la cauza decesului, înhumarea se face pe baza dispozitiei date de acestea.
 4. Inhumarile persoanelor neindentificate sau ale cazurilor sociale se asigură de către firmele autorizate să execute lucrări funerare în cimitirul ŞEŢU (cheltuieli de transport, sicriu pânză, cruce şi alte materiale necesare înmormântării, etc.), SC SINAIA FOREVER SRL şi Oraşul Sinaia asigurând locul de înhumare şi documentaţia necesară în baza documentelor eliberate de organele abilitate (Poliţia orasului Sinaia, Serviciul de Protectie Sociala a Persoanelor in Dificultate etc.).

Art.21

 1. Înhumarile se pot face direct sau prin depunerea prealabila a decedatilor la Capela Cimitirului, cu plata taxelor aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local Sinaia.
 2. Depunerea decedatilor la Capela Cimitirului se poate face pentru cel mult 72 ore, pe baza certificatului de imbalsamare si de deces.
 3. Este interzisa depunerea la Capela Cimitirului a persoanelor a căror cauza de deces a fost o boală contagioasă.

Art.22 Inhumarile se pot efectua în gropi simple, cripte sau cavouri.

Art.23 Persoanele decedate sunt înregistrate în registrul de evidenţă a înhumărilor cu următoarele specificaţii:

– data înmormântării;

– numele şi prenumele celui decedat;

– datele personale ale decedatului;

– numărul actului de deces;

– locul înmormântării – rândul, locul (locaţia topografică);

– aparţinatorul / concesionarul care a efectuat înmormântarea;

– documentul care dovedeşte concesionarea locului;

– numărul chitanţei care dovedeşte achitarea tarifului de întreţinere;

– numărul chitanţei care dovedeşte achitarea tarifului servicului funerar prestat.

Art.24

 1. Deshumarea persoanelor decedate se poate face numai dupa 7 ani de la data înhumării, pe baza adeverinţei eliberate în acest scop de administraţia cimitirului unde persoana respectivă va fi reînhumată.
 2. În mod excepţional deshumarea se face şi înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent, după cum urmează:

a) după împlinirea termenului de 1 an de la data înhumarii şi numai în perioada 1 noiembrie – 31 martie, pe baza adeverinţei eliberate de poliţia sanitar veterinară, în scopul reînhumării persoanei decedate în alt loc de înhumare, pe baza dispoziţiei date potrivit legii, de Parchet sau de instanţele judecătoreşti şi cu încuviinţarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixată de aceste organe.

b) indiferent de data când a avut loc înhumarea pe baza dispoziţiei date potrivit legii, de Parchet sau de instanţele judecătoreşti şi cu încunoştiinţarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixată de aceste organe.

Art.25

 1. Deschiderea      mormintelor şi reînhumarea se vor face în mod obligatoriu în prezenţa unui

împuternicit cu procură specială din partea moştenitorilor decedatului şi sub supravegherea administratorului cimitirului, iar operaţiunile se vor consemna în registrul de înhumări în care semnează ambele părţi.

 1. În cazul în care în termen de 2 ani de la expirarea termenului de 7 ani reprezentantul moştenitorilor nu se prezintă pentru deschiderea mormântului, deşi a fost anunţat în scris, cu confirmare de primire, operaţiunea se desfăşoara numai în prezenţa administratorului cimitirului, care consemnează în registrul de înhumare lipsa reprezentantului moştenitorilor şi operaţiunea de reînhumare a osemintelor.
 2. La fel se va proceda şi în cazul în care nu mai este în viaţă o rudă a decedatului şi în cazul persoanelor neidentificate.
 3. În cazul reatribuirii locului unei alte persoane decat cea initiala, operaţiunea de inhumare/deshumare a osemintelor se va face in prezenta administratorului cimitirului, a noului concesionar şi a unui membru din familia celui înmormântat (acolo unde e cazul). Aceştia vor consemna intr-un proces-verbal cele constatate. Deshumarile se vor face cu respectarea normelor sanitare antiepidemice.

Art.26 Transferarea osemintelor, după expirarea termenului de 7 ani de la inhumare, se face la cerere, cu consimtamantul concesionarului, pe baza adresei de transfer, nominalizata în Registrul de Evidenţă al Cimitirului.

 

CAPITOLUL IV

EXECUTAREA DE LUCRARI

Art.27

a. Beneficiarii locurilor concesionate pe 25 sau 49 ani pot executa, cu aprobarea conducerii SC Sinaia Forever SRL, următoarele lucrări de constructii funerare:

– lucrări supraterane pentru executarea de cruci, însemne, borduri, grilaje, lucrări de artă (lespezi, obeliscuri, statuiete etc.);

– lucrări subterane – cripte, cavouri, gropi zidite cu câte unul.

b. Beneficiarii concesiunilor pe 7 ani nu pot executa lucrări de construcţii funerare.

Art.28

 1. Lucrarile de constructii pot fi executate de administratia cimitirului, în regie proprie de către concesionar sau de firme specializate, autorizate de SC Sinaia Forever SRL.
 2. Firmele specializate nu pot executa lucrări funerare în Cimitirul „ŞEŢU” fără a fi autorizate de SC Sinaia Forever SRL. În termen de 10 zile de la aprobarea prezentului Regulament, SC Sinaia Forever SRL va prezenta Primarului Oraşului Sinaia spre aprobare procedura de autorizare şi taxele aferente.
 3. Concesionarii care execută lucrări de construcţii în regie proprie sau societăţile care obţin autorizaţie de lucrări funerare în Cimitirul „ŞEŢU” sunt obligaţi să respecte următoarele condiţii:

–        să pregătească materialele de construcţii (ciment, beton, stingerea varului, cioplirea pietrelor etc.) doar în locuri special amenajate, stabilite de administratorul Cimitirului „ŞEŢU”.

–        să îşi aducă apa necesară pregătirii materialelor de construcţie. Nu este autorizată folosirea cişmelelor de apă din incinta Cimitirului „ŞEŢU” pentru lucrările de construcţii.

–        să nu intre cu autovehicule pe aleile din incinta Cimitirului „ŞEŢU”. Transportul materialelor de construcţie de la autovehicul până la locul de înhumare se va face cu utilaje de transport (roabă, căruţ etc.)

–        să respecte dimensiunile locului de înhumare stabilite în contractul de concesiune şi aliniamentul cu celelalte locuri de înhumare

–        pamantul rezultat din sapaturile efectuate pentru lucrarile funerare va fi depozitat de constructor pe platformele din incinta cimitirului sau in locuri de depozitare stabilite impreuna cu administratia cimitirului.

–        să cureţe zona din jurul locului de înhumare unde s-a lucrat şi să debaraseze cu operatorul autorizat deşeurile rezultate din lucrările de construcţii, fără ca acestea să fie aruncate în jurul Cimitirului „ŞEŢU”.

–        să nu distrugă mormintele din jur.

 1. Lucrările funerare prevăzute la art. 27 vor putea fi începute numai după obţinerea autorizaţiei de execuție lucrări şi vor fi executate în termen de cel mult 6 luni de la eliberarea acesteia. La expirarea termenului, autorizaţia îşi pierde valabilitatea. Încălcarea prevederilor acesteia atrage după sine anularea autorizaţiei. Este scutită de autorizaţie montarea crucilor de lemn cu înălţimea până la 1,5 m şi fără bază betonată.
 2. Înainte de începerea efectivă a lucrărilor funerare, administratorul cimitirului va încheia cu concesionarul sau firma autorizată „Procesul-verbal de predare a amplasamentului”. Acesta precizează localizarea în teren a locului de înhumare şi stabilirea vecinilor în prezenţa administratorului, constructorului şi concesionarului.
 3. La finalizarea lucrărilor, se încheie „Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrării” între administratorul cimitirului, concesionar şi constructor.
 4. Este interzisă orice lucrare in afara limitei locului concesionat. In cazul depasirii dimensiunilor locului concesionat şi nerespectării condiţiilor impuse prin autorizaţie sau lucrărilor neautorizate, lucrarile se desfiinteaza de catre SC Sinaia Forever SRL cu suportarea cheltuielilor de catre executantul lucrarii sau concesionarul locului de înhumare.
 5. Societatile care nu obtin autorizarea nu au dreptul sa lucreze in Cimitirul „ŞEŢU” administrat de SC Sinaia Forever SRL.
 6. Autorizaţia se vizează anual contra unei taxe stabilite prin hotărâre a Consiliului Local Sinaia. În cazul în care o societate care a obtinut autorizaţie încalcă prevederile prezentului regulament, acesteia i se va retrage dreptul de a mai presta lucrări în cimitirul administrat de SC Sinaia Forever SRL. Toate conditiile de desfasurare a activitatii constructorilor care executa lucrari in cimitirul administrat de SC Sinaia Forever SRL vor fi cuprinse in contratele incheiate cu acestia.

Art.29 Monumentele de arta pot fi reparate sau modificate numai de catre societati autorizate în acest sens, cu autorizarea Primarului Oraşului Sinaia şi a SC Sinaia Forever SRL.

Art.30 Accesul autovehiculelor în cimitir va fi permis numai cu ocazia procesiunilor funerare şi atunci când transportă persoane cu handicap sau deficit motor sever certificat.

CAPITOLUL V

OBLIGATIILE SERVICIULUI ADMINISTRARE A CIMITIRELOR

 

Art.31 Serviciul Administrare Cimitire are urmatoarele atributii:

–   încheie contracte de concesiune pentru locurile de înhumare şi urmăreşte încasarea taxelor aferente acestor contracte;

–   ţine evidenţa înhumărilor;

–   întocmeşte planul de organizare a cimitirului

–   inventariază lucrările de arhitectură deosebită şi monumentele istorice;

–   presteaza activitati specifice pentru înhumarea decedatilor pe baza solicitarilor celor interesati, cu plata tarifelor si preturilor stabilite prin hotărârile Consiliului Local Sinaia;

–   inventariază anual locurile de înhumare goale;

–   opreşte orice lucrare de construcţii neautorizată;

–   afişează la loc vizibil Regulamentul de funcţionare şi Registrul de propuneri şi reclamaţii;

–   respectă orarul de funcţionare;

–   colaborează cu reprezentanţii tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerinţelor specifice legate de înhumare;

–   se asigura de respectarea prevederilor legale referitoare la protectia mediului;

–   asigura intretinerea si curatenia aleilor de circulatie, a cladirilor, imprejmuirilor, integritatea instalatiilor edilitare (apa-canal, gaze, instalatii electrice);

–   afişează lista cu firmele autorizate să execute lucrări funerare în Cimitirul „ŞEŢU”.

–   Urmareste respectarea prevederilor prezentului Regulament de catre salariatii din subordine, persoane fizice si juridice care isi desfasoara activitatea in cimitir;

–   Urmareste modul in care se respecta intretinerea locurilor concesionate;

–   Controleaza igiena si salubritatea platformelor de deseuri de orice fel, special amenajate, asigurand efectuarea evacuarii deseurilor conform prevederilor prezentului Regulament;

–   Raspunde de gestionarea tuturor bunurilor date in folosinta sau in administrare;

–   Cerceteaza sesizarile si reclamatiile cetatenilor privind activitatea cimitirului;

–   Controleaza modul in care sunt respectate obligatiile contractuale de catre persoanele care au incheiat contracte de asociere, inchiriere si prestari de servicii, activitati de constructii in cimitir etc.

–   Asigura si raspunde de aplicarea prevederilor legale pentru domeniul sau de activitate.

Art.32 Serviciul Administrare Cimitire eliberează contra taxelor şi tarifelor aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Sinaia:

–   autorizaţii de construire

–   autorizaţii pentru firmele agreate să execute lucrări funerare în Cimitirul „ŞEŢU”

–   contracte de prestări servicii

–   adeverinţă pentru deshumarea persoanelor decedate

–   contracte de concesiune

–   adeverinţe pentru notariat. Aceasta reprezintă un document eliberat la cererea cetăţenilor care cuprinde istoricul locului conform dosarului aflat în arhiva cimitirului. Valabilitatea documentului e de 30 de zile de la data înregistrării.

–   adrese de transfer oseminte. Aceasta reprezintă un document eliberat la cererea cetăţenilor în cazul deshumării osemintelor şi înhumării acestora la alt cimitir. Documentul e întocmit de administratorul cimitirului şi înregistrat în registrul decedaţilor.

 

CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE

 

Art.33 Accesul persoanelor in incinta cimitirelor este permisa numai in costumatie decentă.

Art.34

 1. Circulatia se face numai pietonal, pe caile de acces, fiind interzisa calcarea mormintelor sau monumentelor.

Art.35 In cimitir se interzice:

–        Desfiintarea aleilor de circulatie in scopul creării de noi locuri de inhumare;

–        Plantarea de arbuşti şi arbori;

–        Aplicarea de afise sau anunturi publicitare de orice fel.

Art.36 Nerespectarea prevederilor prezentului articol atrage raspunderea materiala, penala sau contraventionale dupa caz, potrivit legii.

Art.37 Prezentul Regulament, parte integranta a Regulamentului de Organizare si Funtionare a SC Sinaia Forever SRL, poate fi modificat si completat ori de cate ori necesitatile organizatorice si legale o impun.

Art.38 Prezentul Regulament se completeaza cu celelalte prevederi legale .

Art.39 Prezentul Regulament produce efecte incepand cu data aprobării lui prin hotărâre a Consiliului Local Sinaia, dată la care inceteaza aplicarea Regulamentului anterior aprobat prin H.C.L.166/22.11.2005.

 

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,

REMUS DAVID

Download HCL NR.124+anexa/25.09.2013 in format PDF: HCL_124_anexa

Last modified: martie 12, 2021

One Response to " HOTARAREA NR.124/2013 "

 1. […] lui Gheorghe Cârțan (Badea Cârțan) se află la intrarea în Cimitirul Șețu din Sinaia, pe partea […]