Administrație Publică

HOTARAREA NR.125/2013

octombrie 11, 2013

Privind modificarea tarifelor de cazare pentru Stâna Turistică Târle

 Având în vedere:

 

– Raportul de specialitate intocmit de Cabinet Primar nr. 18652 /23.08.2013;

– Contractul de delegare a gestiunii nr. 20383/31.08.2010;

– Hotărârea Consiliului Local nr.130/28.07.2010 privind acordul de asociere a SC Transport Urban SRL Sinaia cu Consiliul Local Sinaia în vederea înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată;

– Hotărârea Consiliului Local nr.131/28.07.2010 prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Sinaia Forever SRL, având ca asociaţi Consiliul Local Sinaia şi SC Transport Urban Sinaia SRL;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2013 pentru modificarea HCL nr.131/28.07.2010 privind înfiinţarea SC Sinaia Forever SRL.;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 87/22.05.2013 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 218/11.11.2010 privind darea în administrare a Stânii Turistice Târle situată în Sinaia, Cota 1600, către S.C. SINAIA FOREVER S.R.L., și asocierea dintre ORAȘUL SINAIA și S.C. SINAIA FOREVER S.R.L. pentru exploatarea Stânii Turistice Târle situată în Sinaia, Cota 1600;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 23/2011 privind Aprobarea organigramei şi tarifelor pentru serviciile prestate de SC SINAIA FOREVER SRL;

Văzând Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, art.36, alin.2 litera “a”, coroborat cu art. 45;

 

                             CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. – Împuternicește Primarul orașului Sinaia să aprobe tarifele de cazare propuse și fundamentate de SC. SINAIA FOREVER SRL., pentru fiecare cerere de ofertă, adaptat tipului de eveniment, ce vor fi practicate de societate,  în baza Contractului de asociere în participaţie dintre ORAȘUL SINAIA și S.C. SINAIA FOREVER S.R.L. pentru exploatarea Stânii Turistice Târle, situată în Sinaia, Cota 1600, nr. 12316/30.05.2013.

 

Art.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia prin serviciile de specialitate şi de SC Sinaia Forever SRL.

Sinaia, 25 septembrie 2013

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                 SECRETAR

                REMUS DAVID                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.125/25.09.2013 in format PDF:  HCL_125

Last modified: martie 12, 2021

Comments are closed.