Administrație Publică

HOTARAREA NR.126/2013

octombrie 11, 2013

Privind aprobarea ordinei de prioritate a chiriaşilor care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foştilor proprietari – locuinţe sociale

Văzând raportul de specialitate întocmit de către Departamentului Locativ şi Asociaţii de Proprietari, prin care se constată încheiată procedura de analiză a solicitărilor chiriaşilor care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foştilor proprietari – locuinţe sociale, înregistrat sub nr.18623/23.08.2013;

Având în vedere Procesul-verbal nr.17785/09.08.2013 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor sociale;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.36, alin.2, litera ”d”, coroborat cu alin.6, liter”a”, pct.17 si art.45 alin.1

 

                              CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                   H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1 – Aprobă lista privind ordinea de prioritate a chiriaşilor care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foştilor proprietari, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ART.2 – Aprobă ca termenul de contestaţie să fie de 7 zile calendaristice de la afişarea listelor, iar termenul de soluţionare să fie de 7 zile de la expirarea perioadei de depunere a contestaţiilor.

 

ART.3 – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Sinaia, 25 septembrie 2013

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                 SECRETAR

                REMUS DAVID                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.126+ANEXA/25.09.2013 in format PDF: HCL_126_anexa

Last modified: martie 12, 2021

Comments are closed.