Administrație Publică

HOTARAREA NR.127/2013

octombrie 11, 2013

Privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al oraşului Sinaia

Având în vedere  raportul Departamentului de Apărare Civilă şi Protecţia Muncii nr. 20399 / 16.09.2013,  prin care se propune aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al oraşului Sinaia;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 307 din 12.07.2006  privind apărarea împotriva incendiilor – art. 13   lit. „a“, a  Ordinului  Ministrului Administraţiei şi Internelor Nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor;

În temeiul Legii 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  art. 36 alin. 2,  litera „d”, alin. 6 lit. „a”, pct. 8, coroborat cu art. 45;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

      H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. – Aprobă, Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al oraşului Sinaia conform Anexei  1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de  Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 25 septembrie 2013

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                 SECRETAR

                REMUS DAVID                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.127/25.09.2013 in format PDF: HCL_127

 

Last modified: martie 12, 2021

Comments are closed.