Administrație Publică

HOTARAREA NR.129/2013

octombrie 12, 2013

privind concesionare prin licitație publică a unor terenuri  din domeniul privat al orașului Sinaia,  pentru realizarea de locuințe

Având în vedere Raportul  Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr.20456/17.09.2013 prin care propune concesionarea prin licitație publică a unor terenuri  din domeniul privat al orașului Sinaia, pentru realizarea de locuințe;

 

Vazând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2 litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                    H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1.Aprobă concesionare prin licitație publică a unor terenuri  din domeniul privat al orașului Sinaia pentru realizarea de locuințe, conform anexei 1.

 

ART.2. – La licitație pot participa numai persoane fizice cu domiciliul în orașul Sinaia.

 

ART.3. – Aprobă documentația pentru licitație conform anexelor 1, 2, 3, 4 si 5.

 

ART.4. – Prețul de pornire al licitației pentru fiecare teren este conform anexei 1.

 

ART.5. – Terenurile se concesioneaza pe  49 ani.

 

ART.6. –  Plata concesiunii se va face integral la semnarea contractului de concesiune.

 

ART.7.Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Sinaia, 25 septembrie 2013

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                 SECRETAR

                REMUS DAVID                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.129+anexa/25.09.2013 in format PDF: HCL_129_anexa

 

Last modified: martie 12, 2021

Comments are closed.