Administrație Publică

HOTARAREA NR.130/2013

octombrie 12, 2013

Privind concesionarea prin licitație publică a terenului situat în Sinaia, Bd. Republicii nr. 15, lot 2,  în suprafață de 60  mp din  domeniul privat al orașului Sinaia, pentru amenajare parcare auto

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 20487/ 17.09.2013 prin care propune concesionarea prin licitație publică a terenului situat in Sinaia, Bd. Republicii nr. 15, lot 2,  în suprafață de 60  mp din  domeniul privat al orașului Sinaia, pentru amenajare parcare auto;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2 litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3

 

                             CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                    H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. – Aprobă concesionarea prin licitație publică a terenului situat în Sinaia, Bd. Republicii nr. 15, lot 2,  in suprafață de 60 mp din  domeniul privat al orașului Sinaia, pentru amenajare parcare auto.

 

ART.2. – Aproba documentația de licitație conform anexelor 1,2,3,4 si 5.

 

ART.3. – Pretul de pornire al licitatiei este de 30 EURO/mp.

 

ART.4. – Terenul se concesioneaza pe o perioada de 49 de ani.

 

ART.5. – Plata concesiunii se va face integral la semnarea contractului de concesiune.

 

ART.6. – Imputerniceste Primarul orasului Sinaia sa semneze contractul de concesiune.

 

ART.7. – Primarul orasului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune in executare prezenta hotarare.

Sinaia, 25 septembrie 2013

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                 SECRETAR

                REMUS DAVID                                     BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.130/25.09.2013 in format PDF: HCL_130

Last modified: martie 12, 2021

Comments are closed.