Administrație Publică

HOTARAREA NR.131/2013

octombrie 12, 2013

privind concesionarea prin licitație publică a terenului situat in Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 2A, lot 3,  în suprafață de 142  mp din  domeniul privat al orașului Sinaia,

pentru amenajare parcare auto

 Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana și Cadastru nr. 11168 / 16.05.2013 prin care propune concesionarea prin licitație publică a terenului situat in Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 2A, lot 3,  în suprafață de 142  mp din  domeniul privat al orașului Sinaia, pentru amenajare parcare auto;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În conformitate cu Legea 213/1998  privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2 litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3

 

                             CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                    H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. – Aprobă concesionarea prin licitație publică a terenului situat în Sinaia, Str. Mihai Eminescu nr. 2A, lot 3,  în suprafață de 142  mp din  domeniul privat al orașului Sinaia, pentru amenajare parcare auto.

ART.2. – Aprobă documentația de licitație conform anexelor 1,2,3,4 și 5.

 

ART.3. – Prețul de pornire al licitației este de 25 EURO/mp.

 

ART.4. – Terenul se concesioneaza pe o perioadă de 49 de ani.

 

ART.5. – Plata concesiunii se va face integral la semnarea contractului de concesiune.

 

ART.6. – Împuterniceste Primarul orașului Sinaia să semneze contractul de concesiune.

 

ART.7. – Primarul orașului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Sinaia, 25 septembrie 2013

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                           SECRETAR

                REMUS DAVID                                                 BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.131/25.09.2013 in format PDF: HCL_131

Last modified: martie 12, 2021

Comments are closed.