Administrație Publică

HOTARAREA NR.133/2013

octombrie 12, 2013

privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 168 mp, din Sinaia, Calea Codrului FN, T 16, P 121, lot 2/1, situat pe domeniul privat al orașului Sinaia, pentru construire punct de informare turistică și centru închiriere materiale sportive

   Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 20524 / 17.09.2013 privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 168 mp, din Sinaia, Calea Codrului FN, T 16, P 121, lot 2/1, situat pe domeniul privat al orașului Sinaia, pentru construire punct de informare turistică și centru închiriere materiale sportive;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2 litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3

 

       CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

        H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. – Aprobă închirierea prin licitație publică a terenului, în suprafață de 168 mp, din Sinaia, Calea Codrului FN, T 16, P 121, lot 2/1, situat pe domeniul privat al orașului Sinaia, pentru construire punct de informare turistică și centru închiriere materiale sportive.

 

ART.2. – Aprobă documentația de licitație conform anexelor 1,2,3,4 si 5.

 

ART.3. – Prețul de pornire al licitației este de 0,5 EURO/mp/luna.

 

ART.4. – Terenul se inchiriază pe o perioadă de 5 ani.

 

ART.5. – Împuterniceste Primarul orașului Sinaia să semneze contractul de închiriere.

 

ART.6. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Sinaia, 25 septembrie 2013

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                 SECRETAR

                REMUS DAVID                                      BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.131/25.09.2013 in format PDF: HCL_133

Last modified: martie 12, 2021

Comments are closed.