Administrație Publică

HOTARAREA NR.134/2013

octombrie 12, 2013

privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 107,5 mp, din Sinaia, str. Piața Unirii nr. 2, lot 1, situat pe domeniul public al orașului Sinaia, pentru spațiu comercial

   Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr. 20476 / 17.09.2013 privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 107,5 mp, din Sinaia, str. Piața Unirii nr. 2, lot 1, situat pe domeniul public al orașului Sinaia, pentru spațiu comercial;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2 litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3

 

       CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

        H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. – Aprobă închirierea prin licitație publică a terenului, în suprafață de 107,5 mp, din Sinaia, str. Piața Unirii nr. 2, lot 1, situat pe domeniul public al orașului Sinaia, pentru spațiu comercial;

 

ART.2. – Aprobă documentația de licitație conform anexelor 1,2,3,4 și 5.

ART.3. – Prețul de pornire al licitației este de 1,5 EURO/mp/luna.

ART.4. – Terenul se inchiriază pe o perioadă de 10 ani.

ART.5. – Se instituie pact comisoriu expres de grad IV: “Contractul de închiriere se reziliază de plin drept fără despagubire pentru investiție, în cazul în care proprietarul terenului hotărăște o altă destinație terenului închiriat, respectiv pentru interes public local”.

 

ART.6. – Împuternicește Primarul orașului Sinaia să semneze contractul de închiriere.

 

ART.7. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Sinaia, 25 septembrie 2013

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                        SECRETAR

                REMUS DAVID                                              BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.134/25.09.2013 in format PDF: HCL_134

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.