Administrație Publică

HOTARAREA NR.136/2013

octombrie 12, 2013

privind dezmembrarea în 2 loturi: lotul 1 in suprafață de 150 mp și lotul 2 in suprafață de 1783 mp, a terenului în suprafață de 1933 mp situat în Sinaia, Str. Cumpătu nr. 1, nr. cadastral 2013 și darea în folosință către ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR a lotului 1 în suprafață de 150 mp

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană si Cadastru nr. 20851 / 20.09.2013 prin care propune :

  • dezmembrarea în 2 loturi: lotul 1 în suprafață de 150 mp și lotul 2 în suprafață de 1783 mp, a terenului în suprafață de 1933 mp situat în Sinaia Str. Cumpatu nr. 1, nr. cadastral 2013, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 18875/11.11.2005;
  • darea în folosință către ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR pe termen de 5 ani  a terenului in suprafață de 150 mp, pe care este construită Biserica din cartierul Cumpătu, în urmatoarele condiții:

– Respectarea strictă a destinației terenului, respectiv menținerea bisericii din  cartierul    Cumpătul;

– Înființarea în termen de 3 luni de la intrarea în posesia terenului a Parohiei  III Sinaia.

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În conformitate cu prevederile art. 15, lit. a) din Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2 litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3

 

           CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

        H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. Aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 1933 mp situat în Sinaia, Str. Cumpătu nr. 1, nr. cadastral 2013, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 18875/11.11.2005, în 2 loturi: lotul 1 în suprafață de 150 mp și lotul 2 în suprafață de 1783 mp, conform planului de situație anexat.

 

ART.2. – Aprobă darea în folosință, pentru realizarea de obiective de utilitate publică, către ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR, a terenului, proprietatea Orașului Sinaia, situat în Sinaia, str. Cumpătu nr. 1, în suprafață de 150 mp, cu destinație teren aferent biserică, în urmatoarele condiții:

  • Respectarea strictă a destinației terenului, respectiv menținerea bisericii din  cartierul Cumpătu;
  • Înființarea în termen de 3 luni de la intrarea în posesia terenului a Parohiei  III Sinaia.

 

ART.3. – În cazul în care ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR nu respectă condițiile de la art. 2, Consiliul Local Sinaia va retrage folosința terenului.

 

ART.4. – Aprobă termenul de dare în folosință de 5 ani pentru terenul mentionat la art.2.

 

 

 

ART.5. – Aprobă diminuarea la 1783 mp, a suprafeței de teren concesionata prin contractul de concesiune nr. 18875/11.11.2005.

 

ART.6. – Împuternicește Primarul orașului Sinaia să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr. 18875/11.11.2005.

 

ART.7.– Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Sinaia, 25 septembrie 2013

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                 SECRETAR

                REMUS DAVID                                     BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.136/25.09.2013 in format PDF: HCL_136

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.