Administrație Publică

HOTARAREA NR.138/2013

octombrie 12, 2013

privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia in Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar  din orașul Sinaia  Având în vedere  :

– Raportul de specialitate nr. 21083/24.09.2013 promovat de Departamentul Administrație publică locală  prin care propune aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din orasul Sinaia;

– Adresele unităților de învățământ preuniversitar din orașul Sinaia care solicită desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sinaia în Comisiile de administrație ale unităților de învățământ și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din aceste unități de învățământ;

– Precizările Ministerului Educației Naționale nr. 43572/2013;

Având in vedere prevederile art. 11 alin.4 litera „e” din Ordonanța de Urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Legea 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.96, alin.(2) si art. 361 din Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale;

În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.”d” coroborat cu  alin.(6), lit.”a”, pct.1 şi art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile  și completările ulterioare

            CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                              H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. – Aprobă numirea reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar și preşcolar din orașul Sinaia, conform ANEXEI nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă numirea reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia  în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar și preșcolar din orașul Sinaia, conform ANEXEI nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Cu data adoptării prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 109/27.09.2012.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul orașului Sinaia, directorii unităților de învățământ preuniversitar si preșcolar din orașul Sinaia  și reprezentanții Consiliului local al orașului Sinaia.

          Sinaia, 25 septembrie 2013

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                 SECRETAR

Download HCL NR.138+ANEXA 1 si 2/25.09.2013 in format PDF:  HCL_138_anexa1_2

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.