Administrație Publică

HOTARAREA NR.139/2013

noiembrie 12, 2013

Privind  asocierea Orașului Sinaia cu Județul Prahova în
vederea realizării unor obiective de interes public

Având în vedere raportul Serviciului Investiții, Achiziții Publice și Administrativ din cadrul Primăriei orașului Sinaia, înregiastrat sub nr. 23692/25.10.2013;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean nr. 196/23 octombrie 2013 privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2013 în vederea realizării unor obiective de interes public;

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale.

În conformitate cu  prevederile art. 36 alin. (7) lit. a) şi c)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul Legii 215/2011 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 45 alin.2 litera “f”;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                          H O T Ă R Ă Ş T E  :

            ART.1.  Aprobă asocierea Orașului Sinaia cu Județul Prahova în vederea realizării următoarelor  obiective din orașul Sinaia : “Lucrări de asfaltare străzi  oraș Sinaia” și “Reparații și întreținere străzi oraș Sinaia”.

ART.2. Contribuția Județului Prahova pentru realizarea acestor obiective de interes public este:

1. Pentru “Lucrări de asfaltare străzi – oraș Sinaia” –   120.000 lei

2. Pentru “Reparații și întreținere străzi oraș Sinaia”–   500.000 lei

ART.3. Contribuția orasului Sinaia pentru realizarea  obiectivelor de interes public este:

1. Pentru “Lucrări de asfaltare străzi – oraș Sinaia” –    296.310 lei

2. Pentru “Reparații și întreținere străzi oraș Sinaia”–     40.000 lei

ART.4. Se împuternicește Primarul Orașului Sinaia să semneze  contractul de  asociere.

ART.5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 25 octombrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.139/25.10.2013 in format PDF: HCL_139_25_10_2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.