Administrație Publică

HOTARAREA NR.140/2013

noiembrie 12, 2013

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013

Având în vedere raportul de specialitate nr. 23195 din 21.10.2013 prin care Serviciul Venituri și Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza Legii 5/22.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2013 și a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin 2, litera « b », coroborat cu art.45 alin.1

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E:

 

  1. A.     BUGET LOCAL

ART.1 – Aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul  2013,  astfel :

 

           I. VENITURI TOTAL                                                                                                      354.000 lei

 

a) Venituri din chirii și concesiuni (30.02.05)                                                                              695.000 lei

b) Alte venituri – Hot.173/30.09.2013-Cons. Jud. Prahova (36.02.50)                                       120.000 lei

c) Venituri din donații și sponsorizări (37.02.01)                                                                48.000 lei

d) Sume defalcate din TVA ptr.finanțarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02)                       – 509.000 lei

 

II.  CHELTUIELI TOTAL                                                                                              354.000  lei

 

 Cap.51.02 « Administrație publică «                                                                                        – 161.600  lei

             Titlul I «  Cheltuieli de personal «                                                                                 –   40.000   lei

Titlul II «  Bunuri si servicii «                                                                                     –  369.600  lei

Titlul II «  Bunuri si servicii « (evenimente  )                                                  +248.000  lei

 

 Cap. 65.02 «  Invăţământ «                                                                                            260.600 lei

              Titlul I  «  Cheltuieli de personal «                                                                      260.600 lei

 

Cap. 66.02 «  Sănătate «                                                                                           – 1.400.000  lei

Titlul XII Active nefinanciare   « Reconstrucție spital nou » (Cons.Jud.)        – 500.000  lei

Titlul XII Active nefinanciare   « Reconstrucție spital nou »(11.02.06)         -1.000.000  lei

Titlul VI Transferuri către  instituții publice (51.01.01 )                                      100.000  lei

Cap.68.02. « Asistenţa socială «                                                                              – 65.000  lei

               Titlul I  «  Cheltuieli de personal «                                                               – 65.000  lei

 

 Cap.70.02 « Servicii de dezvoltare publică »                                                            200.000 lei

Titlul II «  Bunuri și servicii «                                                                        200.000 lei

 

Cap.84.02.03.03 « Transporturi  «                                                                         1.520.000 lei

                 Titlul II  Bunuri și Servicii  (reparații străzi)                                                900.000 lei

Titlul XII ”Active nefinanciare                                                                    620.000 lei

”Lucrari de asfaltare străzi – oraș Sinaia”                                                    120.000 lei

”Reparații și întreținere străzi – oraș Sinaia”                                              500.000 lei

B .  BVC – AUTOFINANȚATE

    

       I. VENITURI :                                                                                                        116.500 lei

           Venituri proprii Club Sportiv Carpați ( 33.10.05 )                                                16.500 lei

            Subvenții din Bugetele locale ptr.finanțarea chelt.curente

în domeniul sănătății   (43.10.10)                                                                       100.000 lei

 

      II  CHELTUIELI                                                                                                    116.500  lei

 

      66.10. «  Sănătate «                                                                                                  100.000 lei

               Titlul I  Cheltuieli de personal                                                                         – 65000  lei

Titlul II  Bunuri și servicii                                                                                280.000 lei

Titlul XII Active nefinanciare                                                                         -115.000 lei

67.10  « Cultură , Recreere , Religie «                                                                        16.500 lei  

                 Titlul I  Cheltuieli de personal                                                                            9.400  lei

Titlul II Bunuri și servicii                                                                                   7.100  lei                                                                     

 

       ART.2  – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

                                         Sinaia ,  25 octombrie  2013   

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                 SECRETAR

                   REMUS DAVID                                           BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.140/25.10.2013 in format PDF: HCL_140_25_10_2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.