Administrație Publică

HOTARAREA NR.141/2013

noiembrie 12, 2013

Privind  propunerea acordării statutului de staţiune balneoclimatică, orașului Sinaia

Văzând :

–          Raportul de specialitate al Departamentului Promovare Truistică, înregistrat sub nr. 22651/14.10.2013 ;

–          Nota de fundamentare pentru atestarea staţiunii Sinaia ca și staţiune balneoclimatică;

–          Studiile de fundamentare privind reatestarea orașului Sinaia ca staţiune balneoclimatică;

–          Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Având în vedere :

–          Ordonanţa nr. 109/2000 privind staţiunile balneare,climatice și balneoclimatice și asistenţa medicală balneară și de recuperare;

–          OUG 852/2008,pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a staţiunilor turistice din România;

 

În temeiul  Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 ;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                          H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art.1. – Consiliul Local al orașului Sinaia  propune acordarea   orașului Sinaia a  statutului de staţiune balneoclimatică.

 

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 25 octombrie 2013

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.141/25.10.2013 in format PDF:  HCL_141_25_10_2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.