Administrație Publică

HOTARAREA NR.143/2013

noiembrie 12, 2013

Privind darea in administrare a “Garajului echipamente de întreținere Pârtie” , către SC Transport Urban SRL Sinaia

Având în vedere :

 

–          Raportul de specialitate nr.23279 / 21.10. 2013 al Serviciului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune darea în administrare a “Garajului echipamente de întreținere pârtie”, către SC Transport Urban SRL Sinaia;

–          Hotărârea  Consiliului Local nr. 9/2007 privind înființarea SC Transport Urban SRL Sinaia;

–          Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului de administrare și întreținere a domeniului schiabil, către SC Transport Urban SRL Sinaia;

 

Văzând raportul Comisiei  de specialitate a  Consiliului Local ;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. litera “c”, coroborat cu art. 45 alin.3;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                          H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART. 1 – Se aprobă darea în administrarea SC Transport Urban SRL Sinaia a “Garajului echipamente de întreținere pârtie”, situat în Sinaia, Valea Soarelui.

 

ART. 2 – Predarea-preluarea bunului se va face pe bază de proces verbal încheiat între părțile interesate.

 

ART. 3 – Împuternicește Primarul orașului Sinaia să semneze contractul de dare în administrare a bunului de la art. 1, către  SC Transport Urban SRL Sinaia;

 

ART. 4 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate și SC Transport Urban SRL Sinaia.

 

Sinaia, 25 octombrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.143/25.10.2013 in format PDF: HCL_143_25_10_2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.