Administrație Publică

HOTARAREA NR.146/2013

noiembrie 12, 2013

Privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru “Lucrări de reparații Cămin Colegiu Mihail Cantacuzino”.

Având în vedere raportul Serviciului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico- economice pentru “Lucrări de reparații Cămin Colegiul Mihail Cantacuzino”.

Văzând rapoortul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006;

În temeiul Legii 215/2001 privind  administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera “b”, coroborat cu art. 45;

 

                                   CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART.1. – Aprobă documentația tehnico-economică pentru “Lucrări de reparații Cămin Colegiu Mihail Cantacuzino”.

 

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

 

 

Sinaia, 25 octombrie 2013

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.146/25.10.2013 in format PDF:  HCL_146_25_10_2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.