Administrație Publică

HOTARAREA NR.147/2013

noiembrie 12, 2013

privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi  al Oraşului Sinaia

Având in vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare  Urbană şi Cadastru nr. 23288 /21.10.2013 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia proiectul de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi  al Oraşului Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) si  art 17 alin. (1) din Legea nr. 24/2007, prvind reglementarea și administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;

În baza Ordinului 1466/2010  pentru modificarea <LLNK 12008  1549 50HE01   0 83>Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, modificată si completată, art. 36 alin. 2 litera ”c”, coroborat cu art. 45

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                          H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART.1. –  Se aprobă Registrul Local al Spaţiilor Verzi  al Oraşului Sinaia, prezentat în documentaţia anexată (piese scrise şi piese desenate), parte integrantă din prezenta hotărâre;

 

ART.2. –  Se împuterniceşte Serviciul Urbanism, Dezvoltare  Urbană şi Cadastru cu organizarea şi conducerea Registrului Local al Spaţiilor Verzi  al Oraşului Sinaia;

 

ART.3. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Sinaia, 25 cotombrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID                                          BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.147/25.10.2013 in format PDF:  HCL_147_25_10_2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.