Administrație Publică

HOTARAREA NR.153/2013

noiembrie 12, 2013

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului Sinaia, Consiliul Local al orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

–  Raportul de specialitate al Departamentului Juridic nr.11376/20.05.2013;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

– Prevederile Art. 16, al 1), art. 28, al. 3) și art. 124, lit. b) din OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și a HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG. nr. 34/2006 ;

– Prevederile art. I alin.(1) și alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative ;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare, art. 36, alin.2, coroborat cu art.45 ;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică în dosarul 4538/105/2013 având ca obiect ”reziliere contract de concesiune și restituire redevență”, cu SC. AUTO RO SRL. SINAIA.

ART. 2. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică în dosarul 2015/310/2012 având ca obiect ”demolarea construcțiilor executate fără autorizație de construcție” – SC. TELEFERIC SA .

ART. 3. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică în dosar și procedura contencioasă în procesul ce va urma să se constituie împotriva Administrației Județene  a Finanțelor Publice Prahova – Inspecția Fiscală.

ART.4. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 5. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul  oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Sinaia, 25 octombrie 2013

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                     SECRETAR

               REMUS DAVID                                      BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.153/25.10.2013 in format PDF: HCL_153_25_10_2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.