Administrație Publică

HOTARAREA NR.154/2013

noiembrie 12, 2013

Privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În conformitate cu prevederile art 10 şi ale art.36, alin (2), lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Departamentul juridic din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                       H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

ART.1. – Aprobă evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

 

ART.2. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Sinaia, 25 octombrie 2013

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                 SECRETAR

                REMUS DAVID                                   BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.154/25.10.2013 in format PDF: HCL_154_oct_2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.