Administrație Publică

HOTARAREA NR.156/2013

noiembrie 12, 2013

Privind  completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 139/25.10.2013 referitoare la asocierea Orașului Sinaia cu Județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public

Având în vedere raportul Serviciului Investiții, Achiziții Publice și Administrativ din cadrul Primăriei orașului Sinaia, înregistrat sub nr. 24744/05.11.2013;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean nr. 196/23 octombrie 2013 privind asocierea județului Prahova cu localități din județ, precum și alocarea unor sume din bugetul județului Prahova pe anul 2013 în vederea realizării unor obiective de interes public si Hotarârea Consiliului Local al orasului Sinaia nr. 139/25.10.2013 privind asocierea Orașului Sinaia cu Județul Prahova în vederea realizării unor obiective de interes public;

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale.

În conformitate cu  prevederile art. 36 alin. (7) lit. a) şi c)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul Legii 215/2011 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 45 alin.2 litera “f”;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                                          H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

            ART.1.  Aprobă completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 139/25.10.2013 care va vea urmatorul continut :

 

Contribuția Județului Prahova pentru realizarea acestor obiective de interes public este:

a)  Pentru “Lucrări de asfaltare străzi – oraș Sinaia” –   120.000 lei

b)  Pentru “Reparații și întreținere străzi oraș Sinaia”–   500.000 lei

Contribuția orasului Sinaia pentru realizarea  obiectivelor de interes public este:

a) Pentru “Lucrări de asfaltare străzi – oraș Sinaia” –    296.310 lei

b) Pentru “Reparații și întreținere străzi oraș Sinaia”–     40.000 lei

 

ART.2. – Restul articolelor Hotărârii Consiliului Local al orasului Sinaia nr. 139/25.10.2013, ramân neschimbate.

 

Sinaia, 06 noiembrie 2013

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

REMUS DAVID                                               BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.156/06.11.2013 in format PDF: HCL_156_06_11_2013

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.