Administrație Publică

HOTARAREA NR.178/2013

noiembrie 25, 2013

Privind aprobarea finanțării  proiectului   —    “Sinaia la înălţime – Expediţie Aconcagua”

Având în vedere:

 

– Raportul de specialitate al Departamentului Comunicare Programe şi Afaceri Europene

Nr.26442/20.11.2013 prin care propune aprobarea  finanţării Proiectului “Sinaia la înălţime – Expediţie Aconcagua”.

 

– Cererea sportivei Moise Camelia  înregistrată la Primăria Orașului Sinaia sub  nr. 26018/15.11.2013 ;

 

– Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În temeiul  Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera ”b” si ”d”, coroborat cu art. 45

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art.1. Aprobă finanţarea, cu suma de 2.000 euro, a Proiectului “Sinaia la înălţime – Expediţie Aconcagua”.

 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile  de specialitate

 

Sinaia, 25 noiembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                   SECRETAR

   AURORA ARIEȘAN                                                  BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.178 in format pdf: HCL_25nov2013_178

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.