Administrație Publică

HOTARAREA NR.179/2013

noiembrie 25, 2013

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013

      Având în vedere raportul de specialitate nr. 26499 din 20.11.2013 prin care Serviciul Venituri și Cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013;

  Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

  În baza Legii 5/22.02.2013 a bugetului de stat pe anul 2013 și a Legii 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată;

  În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36 alin 2, litera « b », coroborat cu art.45 alin.1

 

                                     CONSILIUL  LOCAL AL ORASULUI SINAIA

                                                          H O T A R A S T E:

ART.1 – Aproba rectificaea bugetului de venituri si cheltuieli ,pe anul  2013  astfel :

A. BUGET LOCAL

         I. VENITURI TOTAL                                                                                            593.850  lei

 

a) Alte taxe pe utilizarea bunurilor  (16.02.50)                                                          53.500 lei

b) Venituri din vănzarea unor bunuri  (39.02.07)                                                        9.350  lei

c) Sume defalcate din TVA ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02) 531.000 lei      

 

    II  CHELTUIELI TOTAL                                                                                 593.850 lei

 

 Cap.51.02 « Administraţie publică «                                                                    193.990 lei

                      Titlul II «  Bunuri si servicii «                                                         –   15.360  lei

                      Titlul XII Active nefinanciare 

                   « Consolidare si modernizare sediu Primariei »                                  209.350  lei 

 

 Cap. 65.02 «  Invaţamănt «                                                                                   279.360  lei

                 Titlul I  «  Cheltuieli de personal «                                                          271.360 lei

                 Titlul II «  Bunuri si servicii «                                                                     8.000 lei

 

Cap. 66.02 «  Sănătate «                                                                                       –  200.000  lei

            Titlul XII Active nefinanciare   « Reconstrucţie spital nou »                     – 200.000  lei

 

  Cap. 67.02 «Cultura ,Recreere si Religie    «                                                       100.000  lei

             Titlul II «  Bunuri si servicii «                                                                      100.000 lei                                                                                                                  

  Cap. 68.02 « Asistenţă  socială   «                                                                             -45.000  lei

   Titlul XII Active nefinanciare   «Construire centru de zi pentru copii »          – 45.000 lei                    

                                                                         

 Cap.70.02 « Servicii de dezvoltare publică »                                                          -2.230.000 lei

    Titlul II «  Bunuri si servicii «                                                                            150.000 lei

    Titlul XII Active nefinanciare «Reabilitarea infrastructurii

     publice urbane  a orasului Sinaia « Via –Sinaia -Design»                           -2.380.000  lei       

 Cap.84.02. « Transporturi  «                                                                                         115.500 lei

     Titlul II  Bunuri si Servicii  (20.01.09,20.02  )                                                  -268.000 lei

     Titlul VII  Alte transferuri (Transport in comun )                                                 48.500 lei

     Titlul XII Active nefinanciare                                                                            335.000  lei

      «Lucrari de  asfaltare strazi Oraş Sinaia »                                                       298.000  lei

      «Reparatii si intretinere srazi  Oraş Sinaia »                                                      37.000 lei

 

 Cap.87.02. « Alte  acţiuni economice »                                                                        2.380.000 lei     

       Titlul XII Active nefinanciare «Dezv.Dom.Schiabil Sinaia          

       Perla Carpaţilor –Realizare instalaţie de zapadă artificială in 

       Valea  Soarelui »                                                                                              2.380.000 lei  

 

B .  BVC – AUTOFINANTATE   

II  CHELTUIELI TOTAL                                                                                                    0 lei

Cap.70.10 « Servicii de dezvoltare publică »                                                     

      Titlul I  «  Cheltuieli de personal »                                                                            -5.000 lei       

      Titlul II «  Bunuri si servicii »                                                                                  +5.000 lei                                                                       

C .  BVC – CREDITE    

  II  CHELTUIELI                                                                                                                0 lei 

 

 Cap.70.07« Serviciide dezvoltare publică »                                                                 – 1.300.000 lei   

       Titlul XII Active nefinanciare « Achizitionarea si

       instalarea  de echipamente  de supraveghere  ptr.cresterea siguranţei»          -1.300.000 lei   

                                                                                                                                          

Cap.87.07. « Alte  acţiuni economice »                                                                             1.300.000 lei  

       Titlul XII Active nefinanciare« Dezv.Dom.Schiabil Sinaia          

       Perla Carpaţilor –Realizare instalatie de zapada artificială in 

       Valea  Soarelui »                                                                                                 1.300.000 lei

ART.2 –  Aproba proiectul de buget pe anul 2014 si estimarile pentru anii 2015-2017,  conform  dispoziţiei primarului nr. 443/29.10.2013. 

ART.3  – Primarul orasului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarări.

Sinaia, 25 noiembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                SECRETAR

 AURORA ARIEȘAN                                                  BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL NR.179 in format pdf: HCL_25nov2013_179

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.