Administrație Publică

HOTARAREA NR.165/2013

decembrie 5, 2013

 

Privind  retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractelor  de concesiune pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru obţinerea autorizaţiei de construire  și începerea lucrărilor de construire

             Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism, Dezvoltare Urbană, Cadastru nr. 26260 /19.11.2013, privind situaţia contractelor  de concesiune pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru obţinerea autorizaţiei de construire  și începerea lucrărilor de construire;

 

În conformitate cu dispoziţiile contractelor de concesiune din lista nr. 22731/14.10.2013;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;

 

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

 

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 ;

 

                             CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART.1. – Aprobă Procesele verbale de constatare a stadiului îndeplinirii contractelor de concesiune din lista nr. 22731/14.10.2013 (parte integrantă din prezenta hotărâre).

 

ART.2. – Aprobă retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractelor  de concesiune din lista nr. 22731/14.10.2013 (parte integrantă din prezența hotărâre), pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru obţinerea autorizaţiei de construire și începerea lucrărilor de construire, cu pierderea de către titulari a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri.

 

ART.3. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

 

Sinaia, 25 noiembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                  SECRETAR

       AURORA ARIEȘAN                                              BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL165/25.11.2013 in format pdf: hcl165_11

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.