Administrație Publică

HOTARAREA NR.166/2013

decembrie 5, 2013

 

Privind  retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 987/12.01.2007, pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire

             Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism, Dezvoltare Urbană, Cadastru nr. 23925 /29.10.2013, privind situaţia contractului de concesiune nr. 987/12.01.2007, pentru care nu s-a respectat termenul de 12 luni de la data încheierii contractului pentru începerea lucrărilor de construire;

          Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 6.c.1., art. 6.c.2. și art. 6.c.3. din contractul de concesiune nr. 987/12.01.2007;

 

 În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

 În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 ;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART.1. – Aprobă retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 987/12.01.2007, dintre CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA în calitate de concedent și S.C. TELEFERIC PRAHOVA S.A. în calitate de concesionar, cu pierderea cu titlu de daune de către concesionar, a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri.

 

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Sinaia, 25 noiembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                  SECRETAR

AURORA ARIEȘAN                                                BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL166/25.11.2013 in format pdf: hcl166_11

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.