Administrație Publică

HOTARAREA NR.167/2013

decembrie 5, 2013

Privind modificarea art. 1 și 6.c.2. din  contractul de concesiune nr. 17403 / 05.08.2013 

          Având în vedere Raportul Serviciului  Urbanism, Dezvoltare Urbană și Cadastru nr.  26207 /18.11.2013 prin care supune analizei modificarea art. 1 și 6.c.2. din contractul de concesiune nr. 17403 / 05.08.2013; 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

          În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 ;

 

  CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART.1. – Aprobă modificarea art. 1 și 6.c.2. din contractul de concesiune nr. 17403 / 05.08.2013  dintre S.C. EVANS 93 S.R.L., în calitate de concesionar și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent. Articolele modificate vor avea următorul conţinut:

 

  • ART.1. Preluarea în concesiune a terenului situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 13I, lot 6, nr. Cadastral 23384, nr. Carte funciară 23384, în suprafața de 405 mp, aşa cum rezultă din planul de situaţie anexat.

 

  • 6.c.2. Concesiunea se retrage și contractul se desfiinţează de plin drept fără punerea în întârziere și fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care concesionarul nu respectă următoarele termene:
    • 12 luni de zile de la data prezentei hotărâri (HCL nr …………) pentru începerea lucrărilor de construire;
    • 24 luni de zile de la data obţinerii autorizaţiei de construire pentru realizarea lucrărilor prevăzute la art. 8.4. din prezentul contract.  

 

Nerespectarea oricăruia din aceste termene atrage după sine pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca preţ al concesiunii până la data rezilierii concesiunii și desfiinţării contractului.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 17403 / 05.08.2013. 

ART.3. – Primarul oraşului Sinaia,  prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

Sinaia, 25 noiembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                 SECRETAR

AURORA ARIEȘAN                                                BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL167/25.11.2013 in format pdf: hcl167_11

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.