Administrație Publică

HOTARAREA NR.169/2013

decembrie 5, 2013

Privind  aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului, în vederea promovării unor acțiuni, apărări sau căi de atac, pentru terenurile concesionate terțelor persoane 

Având în vedere: 

– Raportul de specialitate al Serviciului Investiții, Achiziții Publice și Administrativ nr.                 26176 / 18.11. 2013 din care reiese necesitatea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului Sinaia, în vederea promovării unor acțiuni, apărări sau căi de atac, pentru terenurile concesionate terțelor persoane;

          – Prevederile OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică , a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, precum si a HG. nr. 925/2006 de aprobare a OUG. 34/2006;

          – Prevederile art. I alin.(1) si alin.(2) lit.b) din OUG. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întarirea disciplinei financiare și de modificare si completare a unor acte normative;

          – Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART. 1 – Se aprobă achizțtionarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului Sinaia, în vederea promovării unor acțiuni, apărări sau căi de atac, pentru terenurile concesionate terțelor persoane.

 

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele  de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență si/sau de reprezentare, în vederea promovării unor acțiuni, apărări sau cai de atac, pentru terenurile concesionate terțelor persoane.

 

ART. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

Sinaia, 25 noiembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                  SECRETAR

AURORA ARIEȘAN                                                 BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL169/25.11.2013 in format pdf: hcl169_11

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.