Administrație Publică

HOTARAREA NR.170/2013

decembrie 5, 2013

 

Privind darea în administrare a “Instalației de udare Parc Dimitrie Ghica, oraș Sinaia”, către SC Sinaia Forever SRLAvând in vedere :

 

 Raportul de specialitate nr. 26309 /19.11.2013 al Serviciului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune darea în administrare a “Instalației de udare Parc Dimitrie Ghica, oraș Sinaia”, către SC Sinaia Forever SRL;

 

Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010  prin care s-a aprobat inființarea SC Sinaia Forever SRL ;

 

Hotărârea Consiliului Local  146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, către operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea în gestiune delegată, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului;

 

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,  art. 36 alin.2, litera “c”, coroborat cu art. 45;

 

 

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

 

ART. 1 – Se aprobă darea în administrarea SC Sinaia Forever SRL  a “Instalației de udare Parc Dimitrie Ghica, oraș Sinaia”.

 

 

 

ART. 2 – Predarea-preluarea bunului se va face pe bază de proces verbal încheiat între părțile interesate.

 

 

 

ART. 3 – Împuternicește Primarul orașului Sinaia să semneze contractul de dare in administrare a “Instalației de udare Parc Dimitrie Ghica, oraș Sinaia”, către  SC Sinaia Forever SRL.

 

 

 

ART. 4 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate si  de SC Sinaia Forever SRL.

 

 

 

Sinaia, 25 noiembrie 2013

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

 

                                                                                                                    SECRETAR

AURORA ARIEȘAN                                               BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL170/25.11.2013 in format pdf: hcl170_11

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.