Administrație Publică

HOTARAREA NR.171/2013

decembrie 5, 2013

Privind darea în administrare a Autoutilitarei DACIA DOKKER VAN 1,5 dCI, 75 CP, către SC Sinaia Forever SRL

 Având în vedere :

 Raportul de specialitate nr. 26295/19.11.2013 al Serviciului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune darea în administrare a Autoutilitarei Dacia Dokker Van 1,5 dCI, 75 CP, către SC Sinaia Forever SRL;

Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010  prin care s-a aprobat inființarea SC Sinaia Forever SRL ;

Hotărârea Consiliului Local  146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, către operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea în gestiune delegată, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,  art. 36 alin.2, litera “c”, coroborat cu art. 45;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

ART. 1 – Aprobă darea în administrarea SC Sinaia Forever SRL  a Autoutilitarei Dacia Dokker Van 1,5 dCI, 75 CP.

 

ART. 2 – Predarea-preluarea bunului se va face pe bază de proces verbal încheiat între părțile interesate.

 

ART. 3 – Împuternicește Primarul orașului Sinaia să semneze contractul de dare în administrare a bunului de la art. 1, către  SC Sinaia Forever SRL.

 

ART. 4 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate și SC Sinaia Forever SRL.

 

Sinaia, 25 noiembrie 2013

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                   SECRETAR

 AURORA ARIEȘAN                                                  BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL171/25.11.2013 in format pdf: hcl171_11

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.