Administrație Publică

HOTARAREA NR.172/2013

decembrie 5, 2013

Privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a oraşului Sinaia

 Analizând raportul de specialitate al Departamentului Monitorizare, Servicii Publice si Ecologie Urbana, prin care se propune aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a orasului Sinaia, înregistrat cu nr. 26395/18.11.2013;

Având în vedere prevederile cuprinse în art. 6, alin. 3, 5 şi art. 13 din Legea nr. 154/2012, privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice;

Văzând  prevederile art. 51, alin. 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor,  prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat şi actualizat;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate  a  Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii  nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modficările și completările ulterioare,  art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. c 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

                                        H O T Ă R Ă Ş T E  :

ART. 1. Se aprobă exercitarea dreptului de acces pentru folosirea proprietăţii publice şi private  a  Orașului Sinaia,  de către  furnizorii  de reţele de comunicaţii electronice, autorizați,  în conditiile prezentei hotărâri. 

ART. 2. Exercitarea dreptului de acces se va face numai după încheierea unui contract în formă autentică, între orasul Sinaia în calitate de titular al dreptului de proprietate publică/privată asupra imobilelor – terenuri/canalizații subterane sau clădiri publice şi fiecare furnizor de  reţele de comunicații electronice autorizat, pe baza procesului verbal încheiat între părţi,  prin care se confirmă lungimea reţelei de comunicaţii electronice.

ART. 3.  Începând cu data de 01 ianuarie 2014, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, vor achita  un preţ  reprezentând  contravaloarea  dreptului de folosinţă   asupra  terenului  ocupat cu reţelele de comunicaţii electronice, după cum urmează :

  1. Pentru reţele subterane  – aparținand orașului Sinaia              –  2   lei /ml/an

                         – existente si noi realizate de furnizorii autorizați  – 1,5 lei /ml/an

     b.  Pentru reţele supraterane-                                                           – 3   lei /ml/an

Preţul prevăzut în prezentul articol se face venit la bugetul local.  

ART. 4.  Pentru rețelele existente pe proprietatea publică şi privată a oraşului Sinaia, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice vor încheia cu Primaria Sinaia contracte de acces pană cel mai târziu la data de 15.01.2014.

Pentru contractele  ce se vor încheia, atât pentru rețelele existente cât și pentru cele noi amplasate, plata  se efectuează integral pentru anul în curs, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului.

ART. 5. În cazul neachitării la termenele stabilite se vor percepe majorări de întârziere. Nivelul majorării de întârziere este de 2 % din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

ART. 6.  Contractul încheiat  între  părţi va cuprinde toate condiţiile de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a orasului Sinaia, inclusiv contravaloarea dreptului de folosinţă asupra imobilului, precum şi despăgubirile datorate pentru eventualele  prejudicii  cauzate prin efectuarea lucrărilor. 

ART. 7. Contractul încheiat în formă autentică, va urma modelul contractului – cadru stabilit de Autoritatea  Nationala  pentru  Administrare  şi  Reglementare în Comunicaţii ( ANCOM) si va conţine:
a) durata contractului este de 7 ani cu posibilitate  de  prelungire cu acordul parţilor;
b)  zonele în care este permis accesul, respectiv în care se execută lucrările de retele de comunicații electronice, lungimea reţelelor ce urmeaza a fi executate/folosite pe domeniul public sau privat al oraşului, precum şi metodele de lucru ce urmează sa fie folosite (cele stabilite prin certificatul de urbanism eliberat de Primaria orașului Sinaia), planurile de situație anexă (cele de la certificatul de urbanism);
c)  obligația furnizorului rețelei de comunicații electronice autorizat pentru reţele noi,  de a instala o canalizatie subterană formată din minim 2 (doua) tuburi paralele cu secțiune egală (cu diametrul cuprins între 40mm – 63mm) în condiţiile respectării prevederilor autorizației de construire. După finalizarea investiției, acesta va transmite cu titlu gratuit în proprietatea orașului Sinaia, 1(unul) din cele doua tuburi instalate pe domeniul public sau privat. Costurile privind avizarea, autorizarea și executarea lucrărilor de rețele de comunicații electronice, vor fi suportate integral de furnizorul rețelei de comunicații;
d)  prețul pentru folosința terenului ocupat prin instalarea, existenta si functionarea elementelor de comunicații electronice care fac obiectul lucrărilor de rețele de comunicații electronice,  este de 1,5 lei/ml/an pentru furnizorii autorizați care realizează aceste rețele și donează oraşului un tub, iar pentru furnizorii de rețele autorizați care folosesc tuburile proprietatea orașului Sinaia,  preţul este de 2 lei/ml/an;

e)  Dreptul de acces asupra unor  imobile  proprietate publică sau privată este drept de servitute, care se exercită in condițiile legii, cu respectarea principiului minimei  atingeri  aduse proprietății.

ART. 8. În cazul în care, pe parcursul derulării contractului, intervin schimbări care conduc la modificarea  preţului  datorat  sau a lungimii de reţea, părţile vor proceda la actualizarea clauzelor contractuale, prin încheierea de acte adiţionale în formă autentică la contractele iniţiale.

ART. 9. Nerespectarea prevederilor privind amplasarea, întreţinerea, utilizarea, înlocuirea sau mutarea oricăror elemente ale reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv suporturile şi celelalte componente necesare susţinerii acestora, precum şi a punctelor terminale utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice, se sancţionează conform prevederilor  Legii nr. 50/1991, republicată  şi  actualizată,  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a celorlalte prevederi legale cu aplicabilitate în materie.

ART. 10. Prevederile prezentei hotarari, nu se aplică rețelelor de comunicații electronice aparținând Serviciului de Telecomunicații Speciale.

ART. 11.  Se împuternicește Primarul orașului Sinaia  să semneze,  în numele si pentru Consiliul Local, contractele de acces pe proprietatea publică sau privată  a oraşului Sinaia, în formă autentică,  atât pentru reţelele existente cât şi pentru cele ce urmează a fi amplasate,  în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice  de  comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură  necesare  susținerii  acestora.

ART. 12. Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate  va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Sinaia, 25 noiembrie 2013

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                                 SECRETAR

   AURORA ARIEȘAN                                                  BEATRICE RĂDULESCU

Download HCL172/25.11.2013 in format pdf:  hcl172_11

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.